พิธีวันระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหาเจษฎาราชเจ้า พิธีวันข้าราชการพลเรือน และพิธีทอดผ้าป่าสมทบกองทุนพัฒนาเด็กชนบทฯ

                ในวันอาทิตย์ที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๐๐ น. นางสุกานดา วรเชษฐบัญชา ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงคราม ได้นำข้าราชการตุลาการ/ทหาร/ตำรวจ/ พลเรือนและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ถวายราชสักการะวางพานพุ่มดอกไม้สดหน้าพระบรมสาทิศลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหาเจษฎาราชเจ้า เพื่อแสดงความจงรักภักดี แสดงกตัญญูกตเวทิตาธรรม ต่อพระมหากษัตริย์ผู้ทรงคุณอันประเสริฐ และน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณล้นพ้น เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ ของพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหากษัตริย์รัชกาลที่ ๓ แห่งราชวงศ์จักรี

คณะรัฐมนตรีมีมติให้วันที่ ๓๑ มีนาคมของทุกปี เป็นวันระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหาเจษฎาราชเจ้า หรือ วันเจษฎาบดินทร์ เป็นวันสำคัญของชาติ แต่ไม่ถือเป็นวันหยุดราชการ และเห็นชอบให้ให้ถวายพระราชสมัญญาว่า " พระมหาเจษฎาราชเจ้า ” แปลว่า " พระเจ้าแผ่นดินผู้เป็นใหญ่

หลังจากเสร็จพิธีถวายราชสักการะวันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหาเจษฎาราชเจ้า ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงครามได้เป็นประธานในพิธีวันข้าราชการพลเรือน อัญเชิญพระราโชวาทของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสารจากนายกรัฐมนตรี เนื่องในวันข้าราชการพลเรือน พระเทพสมุทรโมลี ที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค ๑๕ เจ้าอาวาสวัดเพชรสมุทรวรวิหาร ประธานสงฆ์ อ่านคติธรรมของสมเด็จสังฆราช สกลมหาสังฆปรินายก และได้มอบเกียรติบัตรแก่ผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อและผลงานเพื่อคัดเลือกเป็นข้าราชการพลเรือนดีเด่น ในจังหวัดสมุทรสงคราม ประจำปี ๒๕๖๑

จากนั้น ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงคราม เปิดกรวยดอกไม้ถวายราชสักการะหน้าพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี และทอดผ้าป่าสมทบกองทุนพัฒนาเด็กชนบทใน พระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เพื่อจัดหารายได้สมทบกองทุนและนำไปช่วยเหลือสนับสนุนกิจกรรมในการพัฒนาพัฒนาเด็กที่ครอบครัวมีฐานะยากจน และด้อยโอกาสในชนบทตลอดจนการช่วยเหลือศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและเด็กที่ประสบปัญหาสังคมด้านอื่น ๆ ปัจจุบันกองทุนพัฒนาจังหวัดสมุทรสงคราม มีเงินฝากอยู่ในบัญชีธนาคารกรุงไทย สาขาสมุทรสงคราม จำนวนทั้งสิ้น ๑,๘๐๐,๐๐๐ บาทเศษ และได้ยอดบริจาคสมทบกองทุนฯในวันนี้อีกจำนวน ๔๒๗,๖๖๓.๕๐ บาท

 

ลิงค์ที่น่าสนใจ


กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด สำนักงานจังหวัดสมุทรสงคราม

โทร ๐ ๓๔๗๑ ๓๓๐๙