พิธีมอบโล่ที่ระลึกและเสื้อซุปเปอร์ ไบเกอร์ อุ่นไอรัก พระราชทาน

            ในวันอาทิตย์ที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๐.๓๐ น. ที่ห้องประชุมสมุทรสามัคคี นางสุกานดา วรเชษฐบัญชา ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงคราม เป็นประธานพิธีมอบโล่ที่ระลึกและเสื้อซุปเปอร์ ไบเกอร์ อุ่นไอรัก พระราชทาน เบื้องหน้าพระฉายาลักษณ์ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ให้แก่ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจักรยาน ไบค์ อุ่นไอรัก ซึ่งจัดขึ้นเมื่อวันที่ ๙ ธันวาคม ๒๕๖๑ ที่ผ่านมา และได้รับการคัดเลือกให้เป็นซุปเปอร์ ไบเกอร์ เพื่อเป็นเกียรติประวัติและ เป็นขวัญกำลังใจ โดยแบ่งผู้ได้รับการคัดเลือกเป็น ๕ ประเภท คือ ๑.ประเภทบุคคลตัวอย่างผู้เป็นแรงบันดาลใจ ไบค์ อุ่นไอรัก ๒. ประเภทครอบครัวจักรยานอุ่นไอรัก ๓. ประเภทแข็งแกร่งกายใจ แบบอย่างที่ดี (อายุมากที่สุด) ๔.ประเภทหนูน้อยจักรยานสร้างอนาคตไทย (อายุน้อยที่สุด) ๕. ประเภทนักปั่นสุขใจ จักรยานสดใสสวยงาม

 

สำหรับจังหวัดสมุทรสงคราม มีผู้ที่ได้รับการคัดเลือกให้เป็นซุปเปอร์ ไบเกอร์ จำนวน ๕ ประเภท ได้แก่ 

ประเภทบุคคลตัวอย่างผู้เป็นแรงบันดาลใจ ไบค์ อุ่นไอรัก นายคำพันธ์ นามศรีพันธ์

ประเภทครอบครัวจักรยานอุ่นไอรักผู้ได้รับการคัดเลือก ๒ ครอบครัว ได้แก่ ครอบครัวต้นรัก/ครอบครัวเพชรน้ำค้าง

ประเภทแข็งแกร่ง กายใจ แบบอย่างที่ดี (อายุมากที่สุด) ผู้ได้รับการคัดเลือกคือ นายจิระศักดิ์ วัฒนศิริกุล

ประเภทหนูน้อยจักรยานสร้างอนาคตไทย (อายุน้อยที่สุด) ผู้ได้รับการคัดเลือกคือเด็กหญิงปิยาพร แก้วเกตุ และ

ประเภทนักปั่นสุขใจจักรยานสดใสสวยงาม ผู้ได้รับการคัดเลือก คือ นายนพอนนต์ ตู้จินดา

 

ลิงค์ที่น่าสนใจ


กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด สำนักงานจังหวัดสมุทรสงคราม

โทร ๐ ๓๔๗๑ ๓๓๐๙