การประชุมคณะกรรมการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชนจังหวัดสมุทรสงคราม ครั้งที่ สส ๘-๒/๒๕๖๒

             ในวันอังคารที่ ๒ เมษายน ๒๕๖๒ เวลา ๑๓.๓๐ น. นางสุกานดา วรเชษฐบัญชา ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงคราม เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชนจังหวัดสมุทรสงคราม ครั้งที่ สส ๘-๒/๒๕๖๒ เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบและลงนามรับรองผล เพื่อออกใบรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน จำนวน ๗ ผลิตภัณฑ์   โดยมีนางอทิตา กลิ่นสุวรรณ อุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรสงคราม เป็นเลขาฯการประชุม ณ ห้องรับรองผู้ว่าราชการจังหวัดฯ ชั้น ๒ ศาลากลางจังหวัดสมุทรสงคราม

 

ลิงค์ที่น่าสนใจ


กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด สำนักงานจังหวัดสมุทรสงคราม

โทร ๐ ๓๔๗๑ ๓๓๐๙