กิจกรรม "ผู้ว่าฯ พาเข้าวัด ประชารัฐร่วมใจ ใฝ่รักษาศีล ในวันธรรมสวนะ" ณ วัดปากสมุทร

              ในวันพฤหัสบดีที่ ๔ เมษายน ๒๕๖๒ เวลา ๐๗.๓๐ น. นางสุกานดา วรเชษฐบัญชา ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงคราม เป็นประธานการจัดกิจกรรม "ผู้ว่าฯ พาเข้าวัด ประชารัฐร่วมใจ ใฝ่รักษาศีล ในวันธรรมสวนะ" ณ วัดปากสมุทร ตำบลแหลมใหญ่ อำเภอฯ จังหวัดสมุทรสงคราม โดยมีพันเอก จิระโรจน์ กองวารี รอง ผอ.รมน.จังหวัดฯ พันเอกปิยะ เกียรติอมรเวช รองเสนาธิการมณฑลทหารบกที่ ๑๖ พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ และพุทธศาสนิกชนเข้าร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมาก

 

ทั้งนี้ จังหวัดฯ ได้มอบหมายให้สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสมุทรสงคราม ดำเนินการจัดกิจกรรม "ผู้ว่าฯ พาเข้าวัด ประชารัฐร่วมใจ ใฝ่รักษาศีล ในวันธรรมสวนะ" ตามโครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์ โดยใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา "หมู่บ้านรักษา ศีล ๕" ซึ่งกิจกรรมประกอบด้วย การทำบุญตักบาตร การไหว้พระ การสมาทานศีล การถวายสังฆทาน การบรรยายธรรม และการเจริญจิตตภาวนา เพื่อเป็นการส่งเสริมให้ข้าราชการและประชาชนร่วมกันสืบสานประเพณีที่ดีงามตามวิถีชีวิต พุทธวัฒนธรรมไทย ตลอดจนเพื่อสร้างความสามัคคีปรองดองสมานฉันท์

ลิงค์ที่น่าสนใจ


กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด สำนักงานจังหวัดสมุทรสงคราม

โทร ๐ ๓๔๗๑ ๓๓๐๙