พิธีเปิดศูนย์เตรียมพร้อมป้องกันภัยประจำหมู่บ้าน

             ในวันศุกร์ที่ ๕ เมษายน ๒๕๖๒ เวลา ๑๐.๓๐ น. นางสุกานดา วรเชษฐบัญชา ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงคราม เป็นประธานเปิดศูนย์เตรียมพร้อมป้องกันภัยประจำหมู่บ้าน ณ บ้านลาดเป้ง หมู่ ๓ ตำบลนางตะเคียน อำเภอเมืองสมุทรสงคราม โดยมีนายอารุณ ปินตา หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทา สาธารณภัยจังหวัดฯ กล่าวรายงาน และหัวหน้าส่วนราชการพร้อมผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เจ้าหน้าที่และสมาชิกชุมชนเข้าร่วม 

 

อย่างไรก็ตาม บ้านลาดเป้งเป็นชุมชนที่ผ่านการฝึกอบรมเสริมสร้างศักยภาพด้านการเตรียมความพร้อมรับมือภัยพิบัติ (cbdrm) ในปีงบประมาณที่ผ่านมา และผ่านการพิจารณาให้เป็นที่ตั้งศูนย์เตรียมความพร้อมป้องกันภัย ซึ่งเป็นโครงการตามนโยบายของกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยที่ต้องการให้ชุมชนสามารถเป็นฐานในการบริหารจัดการสาธารณภัยของตนเอง

 

ลิงค์ที่น่าสนใจ


กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด สำนักงานจังหวัดสมุทรสงคราม

โทร ๐ ๓๔๗๑ ๓๓๐๙