พิธีเวียนเทียนสมโภชน้ำ สรงมุรธาภิเษก และน้ำอภิเษก

                  ในวันอังคารที่ ๙ เมษายน ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๔๕ น. ที่พระอุโบสถวัดเพชรสมุทรวรวิหาร  นายพรพจน์ เพ็ญพาส รองปลัดกระทรวงมหาดไทย เป็นประธานในการประกอบพิธีเวียนเทียนสมโภชน้ำ สรงมุรธาภิเษก และน้ำอภิเษก พร้อมด้วยนางสุกานดา วรเชษฐบัญชา ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงคราม นำหัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น คณะกรรมการเหล่ากาชาด และประชาชน ร่วมประกอบพิธี โดยรองปลัดกระทรวงมหาดไทย เชิญใบพลู ๗ ใบ ถวายพระเทพสมุทรโมลีที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค ๑๕ เจ้าอาวาสวัดเพชรสมุทรวรวิหาร ประธานฝ่ายสงฆ์สงฆ์เจิมใบพลู จากนั้นประธานสงฆ์ถวายใบพลู ๗ ใบ แด่พระสงฆ์เถราจารย์ พระราชธรรมสุธี เจ้าคณะจังหวัดสมุทรสงคราม ฝ่ายธรรมยุต

เวลา ๑๐.๐๐ น พระเถราจารย์ประธานสงฆ์ดับเทียนชัย ประธานสงฆ์พรมน้ำพระพุทธมนต์ที่ขันน้ำสาคร รองปลัดกระทรวงมหาดไทย อ่านคาถาตักน้ำจบแล้วเริ่มตักน้ำจากขันน้ำสาครใส่คนโทจนครบจำนวน พระสงฆ์ เจริญชัยมงคล คาถา ต่อด้วยผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงคราม อ่านคาถาตักน้ำตักน้ำใส่คนโทจนครบตามจำนวน เวลา ๑๒.๐๐ น. พิธีบายศรีเวียนเทียนสมโภชน้ำมุรธาภิเษก โดยบัณฑิต ทำพิธีบายศรี และเบิกแว่นเวียนเทียน แว่นที่ ๑ - ๓ ส่งแว่นเทียน ให้รองปลัดกระทรวงมหาดไทย 

เมื่อรับแว่นเวียนเทียน จากบัณฑิตแล้ว วักแว่น เข้าหาตัว ๓ ครั้ง แล้วใช้มือขวาโบกควันออก ส่งต่อให้ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงคราม และผู้บริหารระดับสูงจนครบ ๓ รอบ เป็นการเสร็จสินพิธีเวียนเทียนสมโภชน้ำสรงมุรธาภิเษก และน้ำอภิเษก ของจังหวัดสมุทรสงคราม

 

ลิงค์ที่น่าสนใจ


กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด สำนักงานจังหวัดสมุทรสงคราม

โทร ๐ ๓๔๗๑ ๓๓๐๙