พิธีอัญเชิญน้ำอภิเษกไปยังกระทรวงมหาดไทย

                    ในวันพุธที่ ๑๐ เมษายน ๒๕๖๒ เวลา ๑๐.๓๙ น. นางสุกานดา วรเชษฐบัญชา ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงคราม เป็นประธานเชิญคนโทน้ำอภิเษกออกจากพระอุโบสถวัดเพชรสมุทรวรวิหาร เคลื่อนขบวนออกจากจังหวัดสมุทรสงคราม โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ ตั้งแถวรับการเชิญคนโทน้ำอภิเษกขึ้นรถเพื่อเดินทางร่วมไปกับขบวนจังหวัดสมุทรสาคร จังหวัดเพชรบุรี ประจวบคีรีขันธ์ และอีก ๑๔ จังหวัดภาคใต้ ไปยังกระทรวงมหาดไทย ซึ่งเป็นสถานที่เก็บรักษาคนโทน้ำอภิเษกของทั้ง ๗๖ จังหวัด เพื่อเตรียมนำไปประกอบพิธีเสกน้ำอภิเษก ในวันที่ ๑๘ เมษายน ๒๕๖๒ ที่วัดสุทัศนเทพวรารามราชวรมหาวิหาร กรุงเทพมหานคร

 

ลิงค์ที่น่าสนใจ


กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด สำนักงานจังหวัดสมุทรสงคราม

โทร ๐ ๓๔๗๑ ๓๓๐๙