การพิจารณาตัดสินการประกวดคลิปวีดีโอ ด้านการรู้เท่าทันสื่อ

             ในวันพฤหัสบดีที่ ๑๑ เมษายน ๒๕๖๒  เวลา ๐๙.๓๐ น. ณ ห้องประชุมสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสมุทรสงคราม ชั้น ๕ ศาลากลางจังหวัดสมุทรสงคราม นางสุชาดา ทุ่งหว้า วัฒนธรรมจังหวัดสมุทรสงคราม เป็นประธานการพิจารณาตัดสินการประกวดคลิปวีดีโอ ด้านการรู้เท่าทันสื่อ โดยมีคณะอนุกรรมการพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์จังหวัดสมุทรสงคราม จากส่วนราชการ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมพิจารณาตัดสินการประกวดตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด

 

การจัดกิจกรรมดังกล่าว จังหวัดสมุทรสงคราม โดยสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสมุทรสงคราม จัดขึ้น เนื่องจากในปัจจุบันสื่อนับว่ามีบทบาทสำคัญต่อการรับรู้ และพฤติกรรมของมนุษย์เป็นอย่างมาก ซึ่งมีทั้งผลดีและผลเสีย ขึ้นอยู่กับว่าสื่อมีวิจารณญาณที่จะเลือกรับ ปรับใช้ให้เกิดประโยชน์แก่ตนเองได้มากน้อยเพียงใด ดังนั้น เพื่อเป็นการสนับสนุนส่งเสริมให้เด็กและเยาวชน ได้มีพื้นที่ในการผลิตและสร้างสรรค์สื่อที่ดีออกสื่อสังคม ตลอดจนเป็นการให้ความรู้ด้านการรู้เท่าทันสื่อ การเขียนบทถ่ายทำ (Story Board) และเทคนิควิธีการถ่ายทำ /ผลิตคลิปวีดีโอแก่เด็กและเยาวชนอีกด้วย

 

ลิงค์ที่น่าสนใจ


กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด สำนักงานจังหวัดสมุทรสงคราม

โทร ๐ ๓๔๗๑ ๓๓๐๙