โครงการอาชีวะอาสาเทศกาลสงกรานต์ประจำปี ๒๕๖๒ เพื่อรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุบนท้องถนน

           ในวันพฤหัสบดีที่ ๑๑ เมษายน ๒๕๖๒ เวลา ๑๐.๓๐ น. นายยงยุทธ สิงห์ธวัช รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงคราม เป็นประธานเปิดโครงการอาชีวะอาสาเทศกาลสงกรานต์ประจำปี ๒๕๖๒ เพื่อรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุบนท้องถนน ณ บริเวณใต้สะพานต่างระดับเข้าเมือง ฝั่งขาเข้ากรุงเทพฯ โดยมีนายนิรันดร์ วงษ์จิ๋ว ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคสมุทรสงคราม กล่าวรายงาน

ตามที่สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ได้มอบหมายให้วิทยาลัยสังกัดอาชีวศึกษาจังหวัดสมุทรสงครามจัดตั้งศูนย์อาชีวะอาสา โดยจัดตั้งทั่วประเทศจำนวน ๒๕๕ จุดบริการ ออกให้บริการตรวจเช็คสภาพรถยนต์และรถจักรยานยนต์และบริการด้านอื่นๆแก่ประชาชน ตามถนนสายหลักและถนนสายรอง แก่ผู้เดินทางทั่วทุกจังหวัดช่วงเทศกาลสงกรานต์ ตั้งแต่วันที่ ๑๑-๑๗ เมษายน ๒๕๖๒ และเพื่อส่งเสริมสนับสนุนให้นักเรียน นักศึกษาได้นำความรู้ในวิชาชีพไปใช้ให้เกิดประโยชน์แก่สังคมและเพื่อสร้างความชำนาญในทักษะฝีมือ รวมถึงการสร้างประสบการณ์ตรงของนักเรียน นักศึกษาโดยมีผู้ประกอบการด้านรถยนต์ให้การสนับสนุนให้คำปรึกษา แนะนำ การให้บริการตรวจสภาพรถในการให้บริการประชาชนในศูนย์อาชีวะอาสา 

รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงคราม กล่าวว่า กิจกรรมดังกล่าวถือเป็นการส่งเสริมให้ครู นักเรียน นักศึกษาเป็นผู้ให้ ผู้เสียสละ มีจิตอาสา บริการ และช่วยเหลือสังคมในเรื่องที่ตรงกับสาขาวิชาชีพของตนเอง รวมถึงได้แสดงออกถึงการมีส่วนร่วมในการบริการต่อสังคม เพื่อการรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน เช่น การตรวจความพร้อมรถยนต์ รถจักรยานยนต์ของประชาชนทั่วไป,การตรวจความพร้อมของรถโดยสารระบบสาธารณะ,การตรวจเช็ครถยนต์ให้แก่ประชาชน ๒๐ รายการ นอกจากนี้ยังได้ย้ำเตือนให้ผู้ใช้รถใช้ถนนตระหนักถึงความปลอดภัยทางถนน ขับรถในระยะทางไกลๆหากเมื่อยล้า ขับรถไม่ไหว สามารถแวะพัก ที่ศูนย์อาชีวะอาสา ซึ่งจะมีบริการพักคน พักรถ และให้บริการ ตรวจเช็ครถยนต์ รถจักรยานยนต์ โดยมีครูนักเรียนนักศึกษา คอยให้บริการฟรีตลอดเส้นทาง

 

ลิงค์ที่น่าสนใจ


กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด สำนักงานจังหวัดสมุทรสงคราม

โทร ๐ ๓๔๗๑ ๓๓๐๙