พิธีมอบสิ่งของพระราชทานจากมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระราชูประถัมภ์

           ในวันเสาร์ที่ ๑๓ เมษายน ๒๕๖๒ ณ ลานศูนย์เรียนรู้บ้านฉู่ฉี่ หมู่ ๔ ตำบลบางจะเกร็ง อำเภอเมืองสมุทรสงคราม เวลา ๑๐.๐๐ น. นางสุกานดา วรเชษฐบัญชา ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงคราม ในฐานะประธานกรรมการมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูประถัมภ์ ประจำจังหวัดสมุทรสงคราม เป็นประธานมอบสิ่งของพระราชทานจากมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระราชูประถัมภ์ พร้อมด้วยเหล่ากาชาดจังหวัดฯ นายสุเมธ ธีรนิติ ปลัดจังหวัดฯ หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด,พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดฯ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องมอบสิ่งของพระราชทานให้แก่ นายบำรุง สายชล เจ้าของบ้านเลขที่ ๑๑/๑๗หมู่ ๔ ตำบลบางจะเกร็ง อ.เมือง จ.สมุทรสงคราม ที่ประสบอัคคีภัย บ้านถูกไฟไหม้หมดทั้งหลังเมื่อวันที่ ๑๒ เมษายนที่ผ่านมา 

ผู้ว่าสมุทรสงคราม กล่าวว่า สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงเปี่ยมด้วยพระมหากรุณาธิคุณ เมตตาต่อราษฎรผู้ประสบภัยพิบัติ ให้มีความเป็นอยู่และมีคุณภาพชีวิตที่ดี โดยได้พระราชทานสิ่งของในวันนี้เป็นสิ่งที่แสดงถึงความรัก ความห่วงใยที่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มีต่อราษฎรที่ประสบสาธารณภัย จึงขอให้ราษฎรผู้ประสบสาธารณภัยได้ปฏิบัติตนเป็นคนดี ตั้งใจปฏิบัติหน้าที่ของตน การพัฒนาทักษะชีวิต และยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง มาใช้ในการดำเนินชีวิตประจำวันของตน และครอบครัว

ทั้งนี้ นายบำรุง สายชล บังเกิดความปราบปลื้ม ปิติยินดี และต่างซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ ที่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงมีพระราชหฤทัยห่วงใยในความเดือดร้อนของ พสกนิกรชาวไทย ตลอดมา ขอให้พระองค์ทรงพระเจริญมีพระพลานามัยที่สมบูรณ์แข็งแรง และทรงเป็นมิ่งขวัญของพสกนิกรชาวไทยตลอดกาลนาน

 

ลิงค์ที่น่าสนใจ


กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด สำนักงานจังหวัดสมุทรสงคราม

โทร ๐ ๓๔๗๑ ๓๓๐๙