งานส่งเสริมทุนทางวัฒนธรรมเพื่อปลูกฝังอัตลักษณ์และประเพณีของอำเภอบางคนที

                ในวันอาทิตย์ที่ ๑๔ เมษายน ๒๕๖๒ เวลา ๑๐.๐๐ น. นางสุกานดา วรเชษฐบัญชา ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงคราม เป็นประธานเปิดงานส่งเสริมทุนทางวัฒนธรรมเพื่อปลูกฝังอัตลักษณ์และประเพณีของอำเภอบางคนที ณ บริเวณตลาดน้ำบางน้อย อำเภอบางคนที โดยมีนายณัฐภัทร์ เอมอ่อน นายอำเภอบางคนที กล่าวรายงาน 

 

อำเภอบางคนที มีลำคลองหลากหลายเป็นเส้นทางการสัญจรการท่องเที่ยวทางน้ำที่นักท่องเที่ยวเดินทางมาท่องเที่ยวตลาดน้ำบางน้อยอย่างต่อเนื่อง เพื่อชมวิถีชีวิตของชาวอำเภอบางคนที ที่ยังใช้เรือเป็นพาหนะสัญจรไปมา และมีบ้านเรือนอยู่ริมน้ำรวมทั้งเป็นการ บำรุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่นและวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น งานประเพณีแข่งขันเรือยาวของประชาชนในเขตพื้นที่ ได้มีการสืบทอดกันมาตั้งแต่สมัยโบราณ ซึ่งเป็นภูมิปัญญาท้องถิ่นที่ถือได้ว่าเป็นกุศโลบายในการสร้างความสมานสามัคคีตลอดจนการใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์โดยการส่งเสริมให้มีการฝึกซ้อมพายเรือเพื่อเข้าประลองฝีพายในการแข่งขัน ซึ่งถือได้ว่าเป็นการออกกาลังกายอีกทั้งยังเป็นการสนับสนุนให้เกิดการท่องเที่ยว เกิดการสร้างรายได้ให้แก่ประชาชนในท้องถิ่น

กิจกรรมในงาน การแสดงกลองยาวพื้นบ้าน มหกรรมดนตรี และลานน้ำพุให้นักท่องเที่ยวได้คลายร้อน การจำหน่ายของดีของ ๑๓ ตำบลในพื้นที่อำเภอบางคนที การแข่งขันเรือยาว ๗ ฝีพายโดยนักพากย์ฝีปากกล้า สร้างความสนุกสนานให้กับนักท่องเที่ยวที่มาชมเป็นอย่างมาก 

อย่างไรก็ตาม ตลาดน้ำบางน้อยเป็นตลาดน้ำที่ปัจจุบันนักท่องเที่ยวเดินทางมาท่องเที่ยวเป็นจำนวนมาก เนื่องจากเป็นตลาดน้ำที่ยังคงมีความเป็นธรรมชาติ มีการจำหน่ายสินค้าจากถิ่นจากชาวสวนโดยตรง ราคาย่อมเยา อาหาร ขนมโบราณที่บางอย่างหาทานที่ไหนไม่ได้ต้องมาที่ตลาดน้ำบางน้อยแห่งนี้ คือ โรตรีแต้จิ๋ว ตลาดน้ำบางน้อย เปิดทุกวันเสาร์ วันอาทิตย์ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๐๐ – ๑๗.๐๐ น.

ลิงค์ที่น่าสนใจ


กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด สำนักงานจังหวัดสมุทรสงคราม

โทร ๐ ๓๔๗๑ ๓๓๐๙