แถลงข่าวผลการดำเนินการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนและทางน้ำเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ.๒๕๖๒

             ในวันพฤหัสบดีที่ ๑๘ เมษายน ๒๕๖๒ เวลา ๑๑.๓๐ น. นายประจินต์ ธารศิริสิน รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงคราม เป็นประธานแถลงข่าวผลการดำเนินการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนและทางน้ำเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ.๒๕๖๒ ณ ห้องประชุมอัมพวา  ศาลากลางจังหวัดสมุทรสงคราม โดยมีพันเอกจิระโรจน์ กองวารี รองผอ.รมน.จังหวัด, พันเอกปิยะ เกียรติอมรเวช รองเสธนาธิการมณฑลทหารบกที่ ๑๖ นายสุเมธ ธีรนิติ ปลัดจังหวัดฯ หัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้องร่วมแถลงข่าว

 

จังหวัดสมุทรสงครามสรุปสถิติอุบัติเหตุ ๗ วัน ช่วงเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี ๒๕๖๒ ภายใต้หัวข้อ “ขับรถมีน้ำใจ รักษาวินัยจราจร” มีจำนวนอุบัติเหตุทั้งสิ้น ๑๖ ครั้ง ผู้บาดเจ็บ ๑๖ ราย เสียชีวิต ๑ ราย ได้บูรณาการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทุกภาคส่วน รวมทั้งจิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจร่วมรณรงค์ จุดบริการ/ จุดตรวจ เมื่อเปรียบเทียบกับสถิติช่วงเดียวกันกับปีที่แล้ว พบว่าสถิติการเกิดอุบัติเหตุ และจำนวนผู้บาดเจ็บลดลงกว่าปีที่แล้ว เนื่องจากประชาชนให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีในการรณรงค์ลดอุบัติเหตุ และเจ้าหน้าที่ทุกภาคส่วนปฏิบัติงานอย่างจริงจัง

อย่างไรก็ตาม จังหวัดสมุทรสงคราม มีการตั้งจุดตรวจทั้งถนนสายหลักและสายรองป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน พร้อมอำนวยความสะดวกนักท่องเที่ยวที่เดินทางมาท่องเที่ยวพักผ่อน ช่วงเทศกาลสงกรานต์ จำนวน ๖ จุดตรวจ และจุดบริการในพื้นที่ทุกตำบล มีการเรียกตรวจรถทั้งสิ้น ๒๓,๐๗๑ คัน ดำเนินคดีผู้กระทำความผิดกฎหมายจราจร ๔,๑๑๘ ราย แยกเป็นไม่มีใบขับขี่ ๑,๖๕๓ ราย ไม่สวมหมวกนิรภัย ๖๔๕ ราย ความเร็วเกินกำหนด ๒๕๑ ราย ไม่คาดเข็มขัดนิรภัย ๕๗๘ ราย มอเตอร์ไซค์ไม่ปลอดภัย ๒๒๔ ราย ใช้โทรศัพท์ขณะขับรถ ๘๒ ราย เมาสุรา ๘๑ ราย ขับรถย้อนศร ๒๒๑ ราย ฝ่าฝืนสัญญาณไฟจราจร ๒๗๖ ราย และแซงในที่คับขัน ๑๐๗ ราย

โดยรองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงครามได้กล่าวขอบคุณเจ้าหน้าที่ทุกฝ่ายที่ได้เสียสละในการปฏิบัติหน้าที่ และขอให้เจ้าหน้าที่ทุกคณะนำข้อมูล อุปสรรค ปัญหา และข้อเสนอแนะไปปรับแผนดำเนินการรณรงค์เพื่อลดอุบัติเหตุในเทศกาลต่อๆ ไป

ลิงค์ที่น่าสนใจ


กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด สำนักงานจังหวัดสมุทรสงคราม

โทร ๐ ๓๔๗๑ ๓๓๐๙