การประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนนโยบายสานพลังประชารัฐจังหวัดสมุทรสงคราม

             ในวันศุกร์ที่ ๑๙ เมษายน ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ เรือนน้ำเย็นรีสอร์ท ตำบลลาดใหญ่ อ.เมืองฯ จังหวัดสมุทรสงคราม นางสาวเบญจมาศ วงษ์สุวรรณ พัฒนาการจังหวัดสมุทรสงคราม เป็นประธานการประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนนโยบายสานพลังประชารัฐจังหวัดสมุทรสงคราม โดยมีนายธรรมนูญ ศรีวรรธนะ หัวหน้าสำนักงานจังหวัดฯ นายชัยยันต์ อยู่ศิริ ประธานบริษัทประชารัฐฯ พร้อมด้วยผู้แทนจากหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชนและภาคประชาชน เข้าร่วมประชุมฯ

 

ในการจัดกิจกรรมดังกล่าว เพื่อระดมความคิดในดำเนินการจัดทำแผนและกรอบการดำเนินงานการขับเคลื่อนนโยบายสานพลังประชารัฐของจังหวัดสมุทรสงคราม โดยมีการทบทวนแผนยุทธศาสตร์เศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐ ปี ๒๕๖๒ การสรุปแผนการสนับสนุนขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐ สรุปผลการติดตามกลุ่มเป้าหมายเศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐ และสรุปผลการดำเนินงานในไตรมาส ๑-๒ ปีงบประมาณ ๒๕๖๒ 

ทั้งนี้ ได้มีการดำเนินการที่สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลในการบูรณาการร่วมกันระหว่างหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชนในจังหวัดสมุทรสงคราม โดยมีการกำหนดแนวทางในการดำเนินงานในพื้นที่ ตาม ๕ กระบวนการของประชารัฐ ได้แก่ การเข้าถึงปัจจัยการผลิต การสร้างองค์ความรู้ การตลาด การสื่อสารสร้างการรับรู้ และการบริหารจัดการ โดยมีการรวบรวมข้อมูลกลุ่มผู้ผลิต ผู้ประกอบการ วิสาหกิจชุมชน และศึกษาวิเคราะห์ศักยภาพของพื้นที่เพื่อใช้ในการขับเคลื่อนงาน เพื่อสร้างรายได้ให้เกิดขึ้นกับประชาชนในหมู่บ้านและชุมชนในพื้นที่จังหวัดสมุทรสงคราม โดยมีการประชาสัมพันธ์ผ่านช่องทางสื่อต่าง ๆ และการเชื่อมโยงเครือข่ายแหล่งท่องเที่ยวในชุมชน 

สำหรับยุทธ์ศาสตร์เศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐ เพื่อจัดทำประเด็นยุทธศาสตร์ ๓ ปี ๒๕๖๒ - ๒๕๖๔ ประกอบด้วย สร้างสรรค์เศรษฐกิจฐานรากให้เพิ่มมูลค่า ด้วยคุณค่าและนวัตกรรม เสริมสร้างเครือข่ายตลาดเศรษฐกิจฐานราก ทั้งภายในและภายนอกอย่างเป็นระบบ สร้างแรงจูงใจคนรุ่นใหม่สู่อาชีพเกษตรบนฐานของเศรษฐกิจพอเพียง และสร้างสรรค์กิจกรรมที่ให้คุณค่า ภูมิปัญญา และสิ่งแวดล้อมที่เป็นเอกลักษณ์ของท้องถิ่น รวมทั้งการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน เพื่ออำนวยความสะดวกที่สอดคล้องกับการท่องเที่ยวโดยชุมชน

 

ลิงค์ที่น่าสนใจ


กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด สำนักงานจังหวัดสมุทรสงคราม

โทร ๐ ๓๔๗๑ ๓๓๐๙