พิธีเจริญพระพุทธมนต์เฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก

                 ในวันอังคารที่ ๗ พฤษภาคม ๒๕๖๒  เวลา ๑๔.๐๐ น. พระเทพสมุทรโมลี ที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค ๑๕ เจ้าอาวาสวัดเพชรสมุทรวรวิหาร เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย นางสุกานดา วรเชษฐบัญชา ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงคราม เป็นประธานฝ่ายฆราวาส เปิดกรวยถวายราชสักการะหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว จากนั้นประธานสงฆ์นำพระสงฆ์ที่อุปสมบทพิธีบรรพชาอุปสมบทเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช ๒๕๖๒ จำนวน ๘๙ รูป และเจ้าอาวาสวัด ๑๑๐ วัดในพื้นที่จังหวัดสมุทรสงคราม เจริญพระพุทธมนต์ จบแล้ว พระราชธรรมสุธี เจ้าคณะจังหวัดสมุทรสงคราม ฝ่ายธรรมยุต นำพระสงฆ์และพุทธศาสนิกชนเจริญจิตภาวนาเป็นการเสร็จสิ้นพิธี

 

ลิงค์ที่น่าสนใจ


กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด สำนักงานจังหวัดสมุทรสงคราม

โทร ๐ ๓๔๗๑ ๓๓๐๙