พิธีเปิดสำนักงานคลังจังหวัดสมุทรสงคราม

                ในวันพุธที่ ๘ พฤษภาคม ๒๕๖๒  เวลา ๐๘.๐๙ น. นายประจินต์ ธารศิริสิน รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงคราม เป็นประธานจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย ณ บริเวณหน้าสำนักงานคลังจังหวัด อาคารศาลากลางจังหวัด ชั้น ๑ จากนั้นพระภาวนาวิสุทธิโสภณ เจ้าคณะอำเภออัมพวา เจ้าอาวาสวัดประดู่ อำเภออัมพวา ประธานฝ่ายสงฆ์ เจริญพระพุทธมนต์ จบแล้วเจิมป้ายสำนักงานและประพรมน้ำพระพุทธมนต์ 

 

เวลา ๐๙.๑๖ น. นางสาววราภรณ์ ลิ้มทรัพย์ คลังจังหวัดสมุทรสงคราม กล่าวรายงาน และ นายประจินต์ ธารศิริสิน รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงคราม กล่าวเปิดสำนักงานคลังจังหวัดสมุทรสงคราม พร้อมหัวหน้าส่วนราชการ แขกผู้มีเกียรติร่วมตัดริบบิ้นเปิดสำนักงานคลังจังหวัดสมุทรสงครามอย่างเป็นทางการ

คลังจังหวัดสมุทรสงคราม กล่าวด้วยว่า จากนโยบายการสร้างความเปลี่ยนแปลงของกระทรวงการคลังเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการปฏิบัติราชการของหน่วยงานต่าง ๆ ภายใต้สังกัดกระทรวงการคลัง ให้สามารถตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงที่เกินขึ้นและพัฒนาสู่การเป็นองค์กรที่ สมรรถนะสูง มุ่งเน้นให้เกิดประโยชน์ต่อส่วนราชการและประชาชน จึงได้มีการปรับปรุงสำนักงานเพื่อรองรับการปรับเปลี่ยนโครงสร้างและบาทบาทใหม่ ปัจจุบันสำนักงานคลังจังหวัดสมุทรสงคราม มีบุคลากร ๑๖ คน มี ๓ กลุ่มงาน กับอีก ๑ ฝ่าย

ลิงค์ที่น่าสนใจ


กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด สำนักงานจังหวัดสมุทรสงคราม

โทร ๐ ๓๔๗๑ ๓๓๐๙