โครงการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เฉลิมพระเกียรติเนื่องในมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ณ บ้านคลองขุด

                   ในวันพุธที่ ๘ พฤษภาคม ๒๕๖๒  เวลา ๑๐.๐๐ น. นางสุกานดา วรเชษฐบัญชา ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงครามเป็นประธาน เปิด (Kick off)โครงการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เฉลิมพระเกียรติเนื่องในมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ณ บ้านคลองขุด หมู่ ๗ ตำบลวัดประดู่ อำเภออัมพวา โดยมีนางสาวเบญจมาศ วงษ์สุวรรณ พัฒนาการจังหวัดสมุทรสงคราม กล่าวรายงาน โครงการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช ๒๕๖๒ ด้วยการน้อมนำการดำเนินงาน ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง มาปรับใช้ให้สอดคล้องกับวิถีชีวิตของพี่น้องประชาชน ในชุมชนหมู่บ้านทั่วประเทศ เพื่อสร้างความอยู่ดีกินดี และเป็นรากฐานสำคัญการของการสร้างความสุขอย่างยั่งยืน ให้เกิดขึ้นอย่างเป็นรูปธรรม โดยได้ร่วมกิจกรรมรวมพลังแสดงความจงรักภักดีด้วยการ ปลูกต้นรวงผึ้ง เราทำความดีด้วยหัวใจ ปลูกต้นรวงผึ้ง จิตอาสาร่วมทำความสะอาด ขุดลอกคลอง 

 

สำหรับจุดเด่นของการดำเนินโครงการในครั้งนี้ คือ การเน้นให้ทุกครัวเรือนในหมู่บ้านต้องมีส่วนร่วม และมีกิจกรรมต่อเนื่อง หากชุมชนใดสามารถดำเนินการด้านใดได้โดดเด่นก็จะได้รับการพัฒนาส่งเสริมมากขึ้น พร้อมทั้งเป็นแนวทางให้แก่ชุมชนอื่นๆด้วย โดยเริ่มดำเนินโครงการตั้งแต่เดือนพฤษภาคม-เดือนกรกฎาคม ๒๕๖๒ โดยมีอำเภอละ ๑ หมู่บ้านอำเภอเมือง ได้แก่ บ้านศาลาพักร้อน หมู่ที่ ๙ ตำบลบางขันแตก อำเภอบางคนที ได้แก่ บ้านบางสะแก หมู่ที่ ๖ ตำบลบางสะแก

 

ลิงค์ที่น่าสนใจ


กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด สำนักงานจังหวัดสมุทรสงคราม

โทร ๐ ๓๔๗๑ ๓๓๐๙