ผู้ว่าราชการจังหวัดฯ เป็นประธานฝ่ายฆราวาสอ่านพระบัญชาแต่งตั้งเจ้าคณะจังหวัดสมุทรสงคราม

                 ในวันพุธที่ ๘ พฤษภาคม ๒๕๖๒   เวลา ๑๖.๐๐ น. นางสุกานดา วรเชษฐบัญชา ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงคราม เป็นประธานฝ่ายฆราวาส อ่านพระบัญชาแต่งตั้งเจ้าคณะจังหวัดสมุทรสงคราม ตามที่สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายก ได้ลงนามในพระบัญชาสมเด็จพระสังฆราช แต่งตั้งให้พระภาวนาวิสุทธิโสภณ (สุรศักดิ์) เจ้าคณะอำเภออัมพวา เจ้าอาวาสวัดประดู่ พระอารามหลวง ดำรงตำแหน่ง เจ้าคณะจังหวัดสมุทรสงคราม ในการนี้ เจ้าคณะใหญ่หนกลาง ได้มีบัญชาให้ พระเดช พระคุณ พระพรหมเวที รักษาราชการแทนเจ้าคณะภาค ๑๕ นำพระบัญชามอบหมายให้ ณ พระอุโบสถวัดประดู่ พระอารามหลวง ตำบลวัดประดู่ อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม มีอำนาจหน้าที่ปกครองคณะสงฆ์ในเขตจังหวัดของตน ตามกฎมหาเถรสมาคม ฉบับที่ ๒๓ พ.ศ. ๒๕๔๑ ว่าด้วยระเบียบการปกครองคณะสงฆ์

 

ลิงค์ที่น่าสนใจ


กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด สำนักงานจังหวัดสมุทรสงคราม

โทร ๐ ๓๔๗๑ ๓๓๐๙