โครงการปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๑๐

                    ในวันศุกร์ที่ ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๘.๓๐ น. ที่บริเวณท่าน้ำหน้าอุโบสถวัดดาวดึงษ์ อำเภออัมพวา  นางสุกานดา วรเชษฐบัญชา ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงคราม เป็นประธานเปิดกรวยดอกไม้ ธูปเทียนแพถวายราชสักการะ หน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และเป็นประธานในพิธีกราบบังคมทูลถวายรายงานโครงการปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๑๐ โดยมีนางศศิวิมล เปาลิวัฒน์ ประมงจังหวัด กล่าวรายงาน

ด้วยพสกนิกรชาวไทยต่างปลื้มปีติเป็นล้นพ้นที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯให้รัฐบาลจัดพระราชพิธีบรมราชาภิเษกตามโบราณราชประเพณีเพื่อความเป็นสวัสดิมงคลของประเทศชาติ และราชอาณาจักรในระหว่างวันที่ ๔ - ๖ พฤษภาคมพ.ศ. ๒๕๖๒ โดยหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ต่างสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ทรงงานด้านการเกษตรและทรงมีพระเมตตาเสด็จพระราชดำเนินทรงงานในภาคการเกษตรทั้งพืชประมงและปศุสัตว์แต่ละหน่วยงานจึงได้จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติในปีมหามงคลนี้ขึ้น โดยมีนายประจินต์ ธารศิริสิน รองผู้ว่าราชการจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการ ผู้นำท้องถิ่น ผู้นำท้องที่ จิตอาสา เข้าร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมาก ทั้งนี้ ในส่วนของกรมประมงได้จัดทำ“โครงการปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก” ในแม่น้ำ ๕ สาย “เบญจสุทธคงคาในแม่น้ำสำคัญทั้งห้าสาย จังหวัดสมุทรสงคราม บริเวณหน้าอุโบสถวัดดาวดึงษ์เป็น ๑ ในแม่น้ำสำคัญ ๕ สาย จึงได้จัดให้มีการปล่อยพันธุ์สัตว์ บริเวณท่าน้ำแห่งนี้ ๕ แสนตัว ท่าน้ำที่ว่าการอำเภออัมพวา ๕ แสนตัว และบริเวณดอนหอยหลอด ศาลกรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ ปล่อยพันธุ์กุ้งกุลาดำ จำนวน ๑ ล้านตัว

นอกจากนี้ ยังมีการจัดแสดงนิทรรศการความรู้ทางด้านการประมงเพื่อให้พี่น้องประชาชนได้รู้และเข้าใจถึงแนวพระราชดำริในแนวทางการเพิ่มผลผลิตสัตว์น้ำลงในแหล่งน้ำในชุมชนเพื่อให้พสกนิกรไทยมีความอยู่ดีกินดี ซึ่งพวกเราทุกคนต่างสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของสถาบันพระมหากษัตริย์ไทยอย่างหาที่สุดมิได้

ลิงค์ที่น่าสนใจ


กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด สำนักงานจังหวัดสมุทรสงคราม

โทร ๐ ๓๔๗๑ ๓๓๐๙