การประชุมเนื่องจากเกิดเหตุวาตภัยในพื้นที่อำเภอบางคนที

                ในวันอาทิตย์ที่ ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๓.๐๐ น. นางสุกานดา วรเชษฐบัญชา ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงคราม พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการจังหวัด ได้มาเป็นประธานในการประชุมเนื่องจากเกิดเหตุวาตภัยในพื้นที่อำเภอบางคนที ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลกระดังงา โดยมีนายณัฐภัทร์ เอมอ่อน นายอำเภอบางคนที ปลัดอำเภอบางคนที หัวหน้าส่วนราชการอำเภอ และปลัดอบต.กระดังงา รักษาราชการแทนนายกอบต.กระดังงา ให้การต้อนรับและเข้าร่วมประชุม โดยมีพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจำนวน ๕ ตำบล

ดังนี้  ๑) ตำบลกระดังงา หมู่ที่ ๑,๒,๓,๕,๘,๙,๑๐,๑๑,๑๒,๑๓   ๒) ตำบลจอมปลวก หมู่ที่ ๑,๓,๔,๕,๗    ๓) ตำบลบางกุ้ง หมู่ที่ ๔   ๔) ตำบลยายแพง หมู่ที่ ๓,๔   ๕) ตำบลบางกระบือ หมู่ที่ ๓,๔ หลังการประชุม ผู้ว่าราชการจังหวัด พร้อมด้วยผู้เกี่ยวข้อง ได้ลงพื้นที่ประสบเหตุวาตภัย เพื่อเยี่ยมเยียนและมอบถุงยังชีพ ให้กับผู้ประสบเหตุวาตภัย และยังได้มอบหมายให้ นายอำเภอบางคนที และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ ที่เกี่ยวข้อง ให้การช่วยเหลือผู้ประสบภัยอย่างเร่งด่วนต่อไป

ลิงค์ที่น่าสนใจ


กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด สำนักงานจังหวัดสมุทรสงคราม

โทร ๐ ๓๔๗๑ ๓๓๐๙