การประชุมกำกับติดตามดำเนินงานกองทุนฯ และพัฒนาประสิทธิภาพการบริการกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่น สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรสงคราม ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒

                ในวันจันทร์ที่ ๑๓ พฤษภาคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ ห้องประชุม สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรสงคราม ต.ลาดใหญ่ อ.เมือง จ.สมุทรสงคราม นายแพทย์สันทิต บุณยะส่ง นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสมุทรสงคราม เป็นประธานเปิดการประชุมกำกับติดตามดำเนินงานกองทุนฯ และพัฒนาประสิทธิภาพการบริการกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่น สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรสงคราม ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ เพื่อชี้แจงการดำเนินกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ การพิจารณากองทุน ข้อทักท้วงและข้อสังเกต ของ สตง. ในการจัดทำโครงการ แก่ ผู้รับผิดขอบงานกองทุน ของโรงพยาบาล / รพสต. / สสอ. และ PCU ทุกแห่ง กว่า ๗๐ คน โดยได้รับการสนับสนุนงบประมาณและทีมวิทยากรจาก สปสช. เขต ๕ ราชบุรี บรรยายให้ความรู้ในเรื่อง ประกาศแนวทางการดำเนินงานกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่, การพิจารณาโครงการกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ และ ข้อทักท้วงและข้อสังเกต ในการดำเนินการโครงการของ สตง. โดย นายสมหวัง ทรัพย์อนันต์ หัวหน้างาน สปสช. เขต ๕ ราชบุรี เป็นผู้บรรยาย

 

ลิงค์ที่น่าสนใจ


กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด สำนักงานจังหวัดสมุทรสงคราม

โทร ๐ ๓๔๗๑ ๓๓๐๙