โครงการพัฒนาและขยายเครือข่ายประชาชนด้านการข่าว

               ในวันจันทร์ที่ ๑๓ พฤษภาคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายประจินต์ ธารศิริสิน รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงคราม เป็นประธานเปิดโครงการพัฒนาและขยายเครือข่ายประชาชนด้านการข่าว ณ หอประชุมศูนย์วัฒนธรรมอำเภอเมือง โดยมีนายสุเมธ ธีรนิติ ปลัดจังหวัดสมุทรสงคราม กล่าวรายงาน และมีนายอำเภอทั้งสามอำเภอ ผู้แทนส่วนราชการ กำนันผู้ใหญ่บ้านพร้อมผู้นำชุมชนและประชาชนทั่วไปในจังหวัดสมุทรสงครามเข้าร่วม  

รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงคราม กล่าวว่า สำหรับโครงการดังกล่าวรัฐบาลได้ให้ความสำคัญในเรื่องประสิทธิภาพ ด้านการข่าว โดยเฉพาะความถูกต้อง รวดเร็วและทันต่อเหตุการณ์ ซึ่งนับว่าการรายงานข่าวมีบทบาทสำคัญอย่างมากในการส่งเสริมและสนับสนุนการบริหารประเทศของรัฐบาลไม่ว่าจะเป็นเรื่องความมั่นคง สภาวะวิกฤตด้านเศรษฐกิจสังคมและผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม รวมทั้งสถานการณ์ฉุกเฉินต่าง ๆ งานด้านการข่าวของรัฐ ในการบูรณาการด้านการข่าวในระดับพื้นที่ให้มีความรวดเร็วและมีเอกภาพ โดยได้มีการชี้แจงทำความเข้าใจการปฏิบัติงานด้านข่าวกรอง หลักการข่าวเบื้องต้น บทบาทหน้าที่ของเครือข่ายการข่าว การประสานงานข่าว และช่องทางการแจ้งข้อมูลเบาะแสให้แก่ผู้เข้าอบรมได้รับทราบเพื่อจะได้แจ้งข่าวสารได้รวดเร็วและทันเหตุการณ์

ลิงค์ที่น่าสนใจ


กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด สำนักงานจังหวัดสมุทรสงคราม

โทร ๐ ๓๔๗๑ ๓๓๐๙