การประชุมประชุมพระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ. ๒๕๖๐ พระราชบัญญัติเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ. ๒๕๕๑ การบังคับใช้กฎหมายควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบและเครื่องดื่มแอลกอฮอล์

                 ในวันอังคารที่ ๑๔ พฤษภาคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ ห้องประชุม ๑ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรสงคราม ต.ลาดใหญ่ อ.เมือง จ.สมุทรสงคราม นายแพทย์สันทิต บุณยะส่ง นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสมุทรสงคราม เป็นประธานเปิดการประชุมประชุมพระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ. ๒๕๖๐ พระราชบัญญัติเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ. ๒๕๕๑ การบังคับใช้กฎหมายควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบและเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ สำหรับหน่วยราชการจังหวัดสมุทรสงคราม เพื่อชี้แจงนโยบาย การดำเนินงานควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบและเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ แก่หน่วยงานราชการภายในจังหวัดสมุทรสงคราม ที่เข้าร่วมการประชุม โดยมี นางสาวธัณย์สิตา วิเศษสิงห์ นิติกรปฏิบัติการ สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ ๕ จังหวัดราชบุรี เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้แก่ผู้เข้าร่วมประชุมกว่า ๕๐ คน

 

 

 

ลิงค์ที่น่าสนใจ


กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด สำนักงานจังหวัดสมุทรสงคราม

โทร ๐ ๓๔๗๑ ๓๓๐๙