การปล่อยตัวผู้ต้องราชทัณฑ์ที่ได้รับการอภัยโทษ พ.ศ.๒๕๖๒

             ในวันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายประจินต์ ธารศิริสิน รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงคราม เป็นประธานปล่อยตัวผู้ต้องราชทัณฑ์ที่ได้รับการอภัยโทษ พ.ศ.๒๕๖๒ จำนวน ๔๐ คน ชาย ๓๔ คน หญิง ๖ คน ท่ามกลางความดีใจของญาติที่มารับตัวกลับบ้านจำนวนมาก โดยมีนายสนทยา พูนขวัญ ผู้บัญชาการเรือนจำกลางสมุทรสงคราม กล่าวรายงาน ด้วยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ได้ทรงมีพระราชดำริ เห็นว่าเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก สมโภชพระมหาเศวตฉัตร นับเป็นเพื่อเป็นการแสดงมหากรุณาธิคุณในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมควรพระราชทานอภัยโทษแก่ผู้ต้องราชทัณฑ์ เพื่อให้โอกาสกลับตนเป็นพลเมืองดีอันจะเป็นประโยชน์แก่ประเทศชาติสืบไป จึงได้มีพระราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ตราพระราชกฤษฎีกาพระราชทานอภัยโทษ เนื่องในโอกาสพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช ๒๕๖๒ เป็นปีที่ ๔ ในรัชกาลปัจจุบัน

 

บรรยากาศในการปล่อยตัว ทุกคนสวมเสื้อสีเหลือง ทันทีเมื่อได้รับการปล่อยตัวพ้นจากประตูเรือนจำ ต่างผวาเข้าสวมกอดคนในครอบครัวและญาติพี่น้องที่มารอรับด้วยความดีใจ บางคนถึงกับกลั้นน้ำตาไว้ไม่ไหวไหลออกมาด้วยความปลื้มปิติยินดี ด้วยพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานอภัยโทษแก่นักโทษราชทัณฑ์ที่มีความประพฤติดี ให้ได้รับการปล่อยตัว และลดหย่อนผ่อนโทษ เนื่องในโอกาสพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช ๒๕๖๒ ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณแก่ผู้ต้องราชทัณฑ์ ในคดีที่มีความผิดไม่มากหรือ ผู้ป่วย พิการ และทุพพลภาพ เป็นการเปิดโอกาสให้กับบุคคลเหล่านี้ได้ประพฤติตนเป็นพลเมืองดีต่อไป

ลิงค์ที่น่าสนใจ






กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด สำนักงานจังหวัดสมุทรสงคราม

โทร ๐ ๓๔๗๑ ๓๓๐๙