การประชุมการจัดทำโครงการเพื่อบรรจุในแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ประเด็นยุทธศาสตร์ด้านการท่องเที่ยว

                ในวันจันทร์ที่ ๘ มิถุนายน ๒๕๖๒ เวลา ๑๓.๓๐ น. นายธรรมนูญ ศรีวรรธนะ หัวหน้าสำนักงานจังหวัดสมุทรสงคราม เป็นประธานในการประชุมการจัดทำโครงการเพื่อบรรจุในแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ประเด็นยุทธศาสตร์ด้านการท่องเที่ยว ณ ห้องประชุมบางคนที ศาลากลางจังหวัดสมุทรสงคราม

 

 

ลิงค์ที่น่าสนใจ


กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด สำนักงานจังหวัดสมุทรสงคราม

โทร ๐ ๓๔๗๑ ๓๓๐๙