กิจกรรม "ผู้ว่า พาเข้าวัด ประชารัฐร่วมใจ ใฝ่รักษาศีล ในวันธรรมสวนะ " ณ วัดบางวันทอง

            ในวันอังคารที่ ๙ มิถุนายน ๒๕๖๒ เวลา ๐๗.๓๐ น. นายประจินต์ ธารศิริสิน รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงคราม เป็นประธานพร้อมด้วย พันเอกจิระโรจน์ กองวารี รองผอ.รมน.จังหวัดฯ นำหัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ ผู้นำท้องถิ่น ผู้นำท้องที่ ร่วมกิจกรรม "ผู้ว่า พาเข้าวัด ประชารัฐร่วมใจ ใฝ่รักษาศีล ในวันธรรมสวนะ " ณ วัดบางวันทอง อ.อัมพวา จ.สมุทรสงคราม ร่วมทำบุญตักบาตรตามโครงการสร้าง ความปรองดองสมานฉันท์ โดยใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา หมู่บ้านรักษาศีล 5 กิจกรรม “ผู้ว่าฯ พาเข้าวัดประชารัฐร่วมใจ ใฝ่รักษาศีล ในวันธรรมสวนะ” ซึ่งคณะสงฆ์จังหวัดสมุทรสงครามร่วมกับจังหวัด โดยสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสมุทรสงคราม กำหนดจัดขึ้นเป็นประจำทุกวันพระ หมุนเวียนไปทุกวัน โดยมีพระครูมงคลสมุทรกิจ เจ้าอาวาสวัดบางวันทอง เป็นประธานฝ่ายสงฆ์

 

ลิงค์ที่น่าสนใจ


กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด สำนักงานจังหวัดสมุทรสงคราม

โทร ๐ ๓๔๗๑ ๓๓๐๙