การฝึกอบรมประชาชนจิตอาสาเพื่อสร้างการรับรู้และความมีส่วนร่วมภาคประชาสังคมเพื่อความปรองดองสมานฉันท์ของคนในชาติ

               ในวันอังคารที่ ๙ มิถุนายน ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ หอประชุมศูนย์วัฒนธรรมอำเภอเมืองสมุทรสงคราม นายประจินต์ ธารศิริสิน รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงคราม เป็นประธานเปิดการฝึกอบรมประชาชนจิตอาสาเพื่อสร้างการรับรู้และความมีส่วนร่วมภาคประชาสังคมเพื่อความปรองดองสมานฉันท์ของคนในชาติ โดยมี พันเอกปิยะ เกียรติอมรเวช รองเสนาธิการมณฑลทหารบกที่ ๑๖ กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ พันเอกจิระโรจน์ กองวารี รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดสมุทรสงคราม นายสุเมธ ธีรนิติ ปลัดจังหวัดสมุทรสงคราม หัวหน้าส่วนราชการ และจิตอาสาเข้าร่วมพิธีเป็นจำนวนมาก

 

ด้วยศูนย์อำนวยการร่วมจิตอาสาพระราชทาน ๙๐๔ วปร. ของจังหวัดสมุทรสงคราม ร่วมกับกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดสมุทรสงคราม ได้กำหนดจัดการอบรมดังกล่าวขึ้น เพื่อขับเคลื่อนโครงการหน่วยพระราชทานและประชาชนจิตอาสา “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ” สร้างความสามัคคี การมีส่วนร่วม และสร้างความรู้ความเข้าใจแก่ประชาชนจิตอาสางานจราจร ในพื้นที่จังหวัดสมุทรสงคราม ตามแนวทางโครงการจิตอาสาพระราชทาน 904 วปร. โดยกำหนดจัดการฝึกอบรมให้ความรู้แก่ประชาชนจิตอาสางานจราจร จำนวน ๓ รุ่นๆ ละ ๑๒๐ คน ระหว่างวันที่ ๙  – ๑๑ กรกฎาคม ๒๕๖๒

ลิงค์ที่น่าสนใจ


กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด สำนักงานจังหวัดสมุทรสงคราม

โทร ๐ ๓๔๗๑ ๓๓๐๙