โครงการสนามจราจรเยาวชน เสริมสร้างจิตสำนึกความปลอดภัยเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก

                  ในวันพุธที่ ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ โรงเรียนเมืองสมุทรสงคราม นางสุกานดา วรเชษฐบัญชา ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงคราม เป็นประธานพิธีเปิดโครงการสนามจราจรเยาวชน เสริมสร้างจิตสำนึกความปลอดภัยเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก โดยมีนายอดิเรก แตงทอง ขนส่งจังหวัดสมุทรสงคราม กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ของการจัดโครงการฯ พร้อมด้วยนายสินชัย สินทนชื่น ผู้อำนวยการโรงเรียนเมืองสมุทรสงคราม หัวหน้าส่วนราชการ คณะครู อาจารย์ และนักเรียน จำนวน ๓๒๑ คน เข้าร่วมกิจกรรม 

 

การจัดโครงการดังกล่าวนี้ เพื่อแสดงความจงรักภักดี และเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในปี พ.ศ.๒๕๖๒ เป็นปีมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ซึ่งเป็นกิจกรรมที่ได้ดำเนินการมาอย่างต่อเนื่อง เพื่อปลูกฝังจิตสำนึกด้านความปลอดภัย สร้างวินัยจราจรให้กับนักเรียนระดับประถมศึกษาปีที่ 4-6 เพื่อให้ความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎจราจร การใช้รถใช้ถนนที่ถูกต้อง ปลอดภัย และเป็นแบบอย่างที่ดี ตลอดจนเป็นการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนอย่างยั่งยืน โดยได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน

ลิงค์ที่น่าสนใจ


กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด สำนักงานจังหวัดสมุทรสงคราม

โทร ๐ ๓๔๗๑ ๓๓๐๙