การประชุมพิจารณาหมู่บ้าน/ชุมชนไม่ขายเสียง

             ในวันพฤหัสบดีที่ ๑๑ กรกฎาคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๐.๐๐ น. ณ ห้องประชุมกนกรัตน์รีสอร์ท ตำบลบ้านปรก อำเภอเมืองฯ จังหวัดสมุทรสงคราม นางสาวปิ่นทอง อินทรศรี ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดสมุทรสงคราม เป็นประธานประชุมพิจารณาหมู่บ้าน/ชุมชนไม่ขายเสียง โดยมีนางสุนันทา การะเวก ผอ.สำนักงาน กศน.จังหวัดสมุทรสงครามชี้แจงนโยบาย และแนวทางการขับเคลื่อนศูนย์ส่งเสริมพัฒนาประชาธิไตย พร้อมด้วยคณะกรรมการศูนย์ส่งเสริมพัฒนาประชาธิปไตยตำบล (ศอ.ปชต.) ตำบลละ 1 หมู่บ้าน ทั้ง 3 อำเภอ และเครือข่ายฯ เช้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว 

 

ทั้งนี้ ในปีงบประมาณ พ.ศ.2562 คณะกรรมการการเลือกตั้งได้กำหนดยุทธศาสตร์ ให้การเลือกตั้งที่จะเกิดขึ้นในอนาคตเป็นการเลือกตั้งคุณภาพ ที่ไม่มีการทุจริตซื้อสิทธิขายเสียง ในการเลือกตั้งประชาชนไปใช้สิทธิ์อย่างมีคุณภาพ รู้เท่าทันการเมือง และสามารถเลือกผู้แทนที่ดี มีคุณภาพเป็นที่ยอมรับการเลือกตั้งคุณภาพ โดยพลเมืองคุณภาพจะเกิดขึ้นได้มิใช่เพียงแค่มีประชาชนไปใช้สิทธิจำนวนมากอันเป็นเป้าหมายแต่เพียงด้านปริมาณเท่านั้น แต่จะต้องบรรลุเป้าหมายในเชิงคุณภาพควบคู่กันไปตามนโยบายคณะกรรมการการเลือกตั้ง 

ดังนั้น สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง จึงได้จัดสรรงบประมาณเพื่อดำเนินโครงการสร้างจิตสำนึกในการยับยั้งตระหนักรู้เรื่องภัยของการซื้อสิทธิขายเสียงและการทุจริตการเลือกตั้ง กิจกรรมรณรงค์หมู่บ้าน/ชุมชนไม่ขายเสียง โดยให้ศูนย์ส่งเสริมพัฒนาประชาธิปไตย ดำเนินการขับเคลื่อนกิจกรรมร่วมกับหมู่บ้านหรือชุมชนต้นแบบ สำรวจหมู่บ้านที่มีความพร้อมและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด ตำบลละ ๑ หมู่บ้าน เพื่อเสนอชื่อเป็นหมู่บ้าน/ชุมชนไม่ขายเสียง ครบทุกตำบล ๆ ละ ๑ หมู่บ้าน รวม ๓๖ หมู่บ้าน นอกจากนี้ยังได้มีการพิจารณาถึงการดำเนินโครงการสร้างจิตสำนึกพลเมืองดีวิถีประชาธิปไตย กิจกรรมเสริมสร้างความเข้มแข็งและพัฒนาเครือข่าย ศูนย์ส่งเสริมพัฒนาประชาธิปไตยดีเด่น (ศส.ปชต.ดีเด่น) รวมทั้งการขอรับการสนับสนุนและส่งเสริมการดำเนินงานของศูนย์ส่งเสริมพัฒนาประชาธิปไตย

ลิงค์ที่น่าสนใจ


กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด สำนักงานจังหวัดสมุทรสงคราม

โทร ๐ ๓๔๗๑ ๓๓๐๙