พิธีถวายเทียนพรรษาพระราชทานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เพื่อถวายเป็นพุทธบูชา เนื่องในวันอาสาฬบูชา และวันเข้าพรรษา ประจำปี ๒๕๖๒

            ในวันพฤหัสบดีที่ ๑๑ กรกฎาคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๐.๐๐ น. ที่พระอุโบสถวัดอัมพวันเจติยาราม อำเภออัมพวา นายประจินต์ ธารศิริสิน รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงคราม เป็นประธานพิธีถวายเทียนพรรษาพระราชทานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เพื่อถวายเป็นพุทธบูชา เนื่องในวันอาสาฬบูชา และวันเข้าพรรษา ประจำปี ๒๕๖๒ โดยมีพระราชสมุทรรังสี เจ้าอาวาสวัดอัมพวันเจติยาราม เป็นประธาน ฝ่ายสงฆ์ ตลอดจนหัวหน้าส่วนราชการพลเรือน ตุลาการ อัยการ ทหาร ตำรวจ นักเรียน ผู้นำท้องที่ ผู้ท้องถิ่น และประชาชนเข้าร่วมพิธี

 

ทั้งนี้ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานเทียนพรรษา ให้แก่ พระอารามหลวงเป็นประจำทุกปี เพื่อไว้ใช้ในช่วงเทศกาลเข้าพรรษาด้วย สำหรับจังหวัดสมุทรสงคราม ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าพระราชทาน เทียนพรรษาเป็นประจำทุกปี ณ วัดอัมพวันเจติยาราม ซึ่งเป็นพระอารามหลวง ชั้นโท เป็นวัดโบราณที่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เคยเสด็จทอดผ้าพระกฐินพระราชทานเมื่อวันที่ ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๐๑

 

ลิงค์ที่น่าสนใจ


กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด สำนักงานจังหวัดสมุทรสงคราม

โทร ๐ ๓๔๗๑ ๓๓๐๙