การประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดสมุทรสงคราม

                   ในวันพฤหัสบดีที่ ๑๑ กรกฎาคม ๒๕๖๒  เวลา ๑๐.๐๐ น. นายยงยุทธ สิงห์ธวัชรองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงคราม เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดสมุทรสงคราม ณ ห้องประชุมบางคนที ศาลากลางจังหวัดสมุทรสงคราม พร้อมด้วยนายแพทย์สันทิต บุณยะส่ง นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดฯ นายแพทย์เดชา มีสุข ผู้อำนวยการโรงพยาบาลนภาลัย และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม 

 

นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดฯ กล่าวรายงานว่า จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดต่อในพื้นที่จังหวัดสมุทรสงคราม จำนวน ๑๐ อันดับแรก ได้แก่ โรคอุจาระร่วง,ไข้หวัดใหญ่,ปอดบวม,อาหารเป็น พิษ,ไข้เลือดออก,มื้อ เท้า ปาก,สุกใส,ตาแดง,หนองใน และหัด โดยโรคอุจาระร่วงจะเป็นลำดับต้น ๆของประเทศ ซึ่งทางสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดได้มอบหมายให้ รพ.สต.ในพื้นที่และ อสม.ลงไปให้ความรู้ และการป้องกัน รวมกันรณรงค์ กินร้อน ช้อนกลาง ล้างมือ สถานการณ์ในปีนี้มีผู้ป่วยโรคอุจจาระร่วงลดจากปีที่ผ่านมา ส่วนโรคไข้หวัดใหญ่ ส่วนใหญ่จะพบผู้ป่วยที่เป็นนักเรียน ซึ่งสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดได้มีการรณรงค์การให้วัคซีนไข้หวัด ระหว่างเดือนมิถุนายน – สิงหาคม 2562 ในประชาชนกลุ่มเสี่ยง 7 ประเภทโดยได้รับการจัดสรรวัคซีน จำนวน 11,100 โด้ส รวมทั้งโรคไข้เลือดออก ได้มีการออกรณรงค์กำจัดลูกน้ำยุงลาย อย่างสม่ำเสมอ ส่วนด้านโรคพิษสุนัขบ้าที่สำนักงานปศุสัตว์จังหวัด ดำเนินการ จากการถอดบทเรียน ในปี ๒๕๖๒ ได้มีการส่งตรวจหัวสุนัข จำนวน ๑๗ หัว ยังไม่พบเป็นบ้าแต่อย่างใด

อย่างไรก็ตาม นายยงยุทธ สิงห์ธวัชรองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงคราม ได้กล่าวด้วยว่า หากสถานการณ์โรคใดที่สามารถบูรณาการขอรับการจัดสรรงบประมาณจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ให้ประสานดำเนินการทำงานร่วมกัน เพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาระยะยาวไม่ให้เกิดขึ้นในพื้นที่จังหวัดสมุทรสงคราม 

และขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งประชาสัมพันธ์ให้ประชาชน รู้เท่าทัน เพื่อดูแลบุตรหลานและป้องกันอันตรายจากโรคดังกล่าว

 

ลิงค์ที่น่าสนใจ


กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด สำนักงานจังหวัดสมุทรสงคราม

โทร ๐ ๓๔๗๑ ๓๓๐๙