กรรมการการเลือกตั้งและคณะ เดินทางตรวจเยี่ยม สำนักงาน กกต.

                   ในวันศุกร์ที่ ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๐.๐๐ น. ดร.ฐิติเชฏฐ์ นุชนาฏ กรรมการการเลือกตั้งและคณะ ได้เดินทางตรวจเยี่ยมสำนักงาน กกต.ประจำจังหวัดสมุทรสงคราม โดยมีนางสาว ปิ่นทอง อินทรศรี ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดสมุทรสงคราม กล่าวรายงานผลการปฎิบัติงานของสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดสมุทรสงคราม พร้อมด้วยข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของสำนักงาน กกต.ประจำจังหวัดสมุทรสงคราม เข้าร่วมต้อนรับและประชุมดังกล่าว 

 

ทั้งนี้ สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดสมุทรสงคราม ตั้งอยู่ที่ หมู่ที่ ๓ ตำบลลาดใหญ่ อำเภอเมืองฯ จังหวัดสมุทรสงคราม บนเนื้อที่ ๓ ไร่ มีกรอบอัตรากำลัง จำนวน ๑๘ คน โดยมีการทำงานร่วมกันเป็นทีม ทั้งด้านการจัดการเลือกตั้ง ด้านการสืบสวนและไต่สวน ด้านการบริการ และด้านงานประชาสัมพันธ์ เป็นต้น ซึ่งจากข้อมูลที่ผ่านมาการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทน (สส.) ในปี ๒๕๕๔ มีจำนวนบัตรร้อยละ ๖.๒๗ และในปี ๒๕๖๒ มีจำนวนบัตรเสีย ร้อยละ ๔.๕๒ สามารถทำให้จำนวนบัตรเสียลดลง ร้อยละ ๑.๗๕ ซึ่งมีการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสาร เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจให้ประชาชนได้รับทราบ อย่างต่อเนื่อง โดยมีการรณรงค์คนสมุทรสงครามใช้สิทธิไม่ขายเสียง โดยใช้ภาพปลาทูซึ่งเป็นสัตว์เศรษฐกิจที่มีชื่อเสียงของจังหวัดสมุทรสงครามเป็นสัญลักษณ์ นอกจากนี้ยังมีการจัดสัมนาถอดบทเรียนการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฏรเป็นการทั่วไป พ.ศ.2562 จังหวัดสมุทรสงคราม เพื่อวิเคราะห์ปัญหาอุปสรรคและหาแนวทางแก้ไข การจัดโครงการ Street Art วิถีท้องถิ่น วิถีประชาธิปไตย ณ ตลาดน้ำอัมพวา การขับเคลื่อนกิจกรรมเสริมสร้างความเข้มแข็งและพัฒนาเครือข่ายศูนย์ส่งเสริมพัฒนาประชาธิปไตยดีเด่น (ศส.ปชต.ดีเด่น) การดำเนินกิจกรรมรณรงค์หมู่บ้านหรือชุมชนไม่ขายเสียง และการเตรียมการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่น หรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๒ และกิจกรรมอื่น ๆ

ต่อจากนั้น ดร.ฐิติเชฏฐ์ นุชนาฏ กรรมการการเลือกตั้งและคณะ ได้ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการดำเนินกิจกรรมของศูนย์ส่งเสริมพัฒนาประชาธิปไตยยี่สาร (ศส.ปชต.ยี่สาร) หัวข้อ ชีวิตกับการเมือง ซึ่งได้รับการคัดเลือกเป็นหมู่บ้านไม่ขายเสียงต้นแบบ และมีการสร้างเครือข่ายที่ดี พร้อมชมกิจกรรมเสริมสร้างวิถีประชาธิปไตย ผ่านการแสดงสื่อพื้นบ้าน การแสดงละครหุ่นสายของนักเรียนโรงเรียนวัดเขายี่สาร และรับฟังการบรรยายสร้างความรู้การเลือกตั้งท้องถิ่น โดยวิทยากรจากสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดสมุทรสงคราม

ลิงค์ที่น่าสนใจ


กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด สำนักงานจังหวัดสมุทรสงคราม

โทร ๐ ๓๔๗๑ ๓๓๐๙