การประชุมคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดสมุทรสงคราม ครั้งที่ ๕/๒๕๖๒

                 ในวันศุกร์ที่ ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๓.๓๐ น. ณ ห้องประชุมอัมพวา ศาลากลางจังหวัดสมุทรสงคราม นายอาคม จันทรกูล รองประธานกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดสมุทรสงคราม เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดสมุทรสงคราม ครั้งที่ ๕/๒๕๖๒ โดยมี นายวินัย จิตต์สมุทร กรรมการผู้แทนสมาชิกสภาท้องถิ่น, นายวิวัฒน์ ม่วงงาม กรรมการผู้แทนภาคประชาสังคม นายบัญชา คูศิริกุล ที่ปรึกษาด้านกฏหมาย นายนฤชิต วิมิตตะนันทกุล ผอ.กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล สำนักงานจังหวัดฯ คณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดฯ และผู้บริหารสถานศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาในพื้นที่จังหวัดสมุทรสงคราม จำนวน ๑๐ แห่ง เข้าร่วมประชุมดังกล่าว

 

ทั้งนี้ เพื่อหารือถึงการเตรียมจัดโครงการพัฒนาเครือข่ายเยาวชนธรรมาภิบาลจังหวัดสมุทรสงคราม โดยกำหนดจัดกิจกรรมฯ ในวันที่ ๖ สิงหาคม ๒๕๖๒ ณ ห้องประชุมแม่กลอง ศาลากลางจังหวัดสมุทรสงคราม การจัดโครงการดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับบทบาท ภารกิจ และขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดฯ เพื่อส่งเสริมกระบวนการมีส่วนร่วมของนักเรียนในการติดตามสอดส่องการปฎิบัติงานของเจ้าหน้าที่ของรัฐ และการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์ ต่อการพัฒนาจังหวัดฯ โดยกลุ่มเป้าหมายประกอบด้วย ผู้แทนนักเรียนและครูจากโรงเรียนระดับมัธยมศึกษาในพื้นที่จังหวัดสมุทรสงคราม คณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดฯ เครือข่ายภาคประชาชน สื่อมวลนชและเจ้าหน้าที่ จำนวน ๑๕๕ คน เข้าร่วมกิจกรรมฯ

ลิงค์ที่น่าสนใจ


กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด สำนักงานจังหวัดสมุทรสงคราม

โทร ๐ ๓๔๗๑ ๓๓๐๙