การประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาแรงงานและประสานงานการฝึกอาชีพจังหวัดสมุทรสงคราม (กพร.ปจ.) ครั้งที่ ๒/๒๕๖๒

                ในวันพฤหัสบดีที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๐.๐๐ น. ณ ห้องประชุมบางคนที ศาลากลางจังหวัดสมุทรสงคราม นายยงยุทธ สิงห์ธวัช รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงคราม เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาแรงงานและประสานงานการฝึกอาชีพจังหวัดสมุทรสงคราม (กพร.ปจ.) ครั้งที่ ๒/๒๕๖๒ เพื่อรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๒ เมื่อวันอังคารที่ ๑๒ มีนาคม ๒๕๖๒ เพื่อทราบถึงสถานการณ์แรงงานจังหวัดสมุทรสงคราม ไตรมาส ๑/๒๕๖๒ (มกราคม – มีนาคม ๒๕๖๒) แผนและผลการดำเนินกิจกรรม/โครงการให้ความรู้ ฝึกอบรมสัมมนา และฝึกอาชีพที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนากำลังคนของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ใน ๓ กลุ่มอุตสาหกรรมของจังหวัด ได้แก่ อุตสาหกรรมท่องเที่ยวและบริการ อุตสาหกรรมแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร และอุตสาหกรรมโลจิสติก ซึ่งได้รวบรวมจากภาครัฐ ภาคเอกชน สถาบันการศึกษา และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่

รวมถึงเพื่อทราบถึงคำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานจัดทำและขับเคลื่อนแผนพัฒนากำลังคนจังหวัดสมุทรสงคราม ประกอบด้วย ผู้แทนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและเอกชน เพื่อความต่อเนื่อง คล่องตัว มีประสิทธิภาพและเป็นเอกภาพ ในการสนับสนุนการทำงานของคณะอนุกรรมการพัฒนาแรงงาน และประสานการฝึกอาชีพจังหวัด (กพร.ปจ.) เพื่อจัดทำและขับเคลื่อนแผนพัฒนากำลังคนให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงานจังหวัดสมุทรสงครามต่อไป

ลิงค์ที่น่าสนใจ


กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด สำนักงานจังหวัดสมุทรสงคราม

โทร ๐ ๓๔๗๑ ๓๓๐๙