เยี่ยมชมตลาดปลาแม่กลองแหล่งอาหารทะเลสด สะอาด แห่งแรกของประเทศไทย

                    ในวันพฤหัสบดีที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๖๒  เวลา ๐๓.๐๐ น. นางสุกานดา วรเชษฐบัญชา ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงคราม พร้อมด้วยนางศศิวิมล เปาลิวัฒน์ ประมงจังหวัด,นางสาวสายสุนีย์ ปั้นพงษ์ เกษตรและสหกรณ์จังหวัด, นายประโชติ นิลรัตน์ เกษตรจังหวัดฯ นางปารณีย์ ลมกิ่ง สหกรณ์จังหวัด และนางสาวอณีศยา ชาวเวียง หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สมุทรสงคราม ลงพื้นที่ "ตลาดปลาสหกรณ์ประมงแม่กลองจำกัด" ตำบลแหลมใหญ่ อำเภอเมืองสมุทรสงคราม โดยมีนายสมพร สมุทรโสภากุล ประธานสหกรณ์ประมงแม่กลองจำกัด พร้อมสมาชิกให้การต้อนรับและนำชมและเยี่ยมผู้ประกอบการแพปลา ตลาดปลาแม่กลองแห่งนี้

ปัจจุบันมีเนื้อที่กว้างขวางถึง ๓๐ ไร่ มีอาคารซื้อขายปลาขนาด ๑๒,๐๐๐ ตารางเมตร มีพื้นที่ขายปลาถึง ๑๒๐ ล๊อค เป็นตลาดปลาที่ใหญ่เป็นอันดับ ๒ ของประเทศไทย เริ่มเปิดขายปลาตั้งแต่เวลา ๐๒.๔๕ น.ของทุกวันจนถึงรุ่งเช้า ซึ่งช่วงเวลาดังกล่าวก็จะคึกคักไปด้วยผู้คนและรถยนต์พาหนะที่เข้ามาซื้อขายปลากัน เนื่องจากอาหารทะเลสดๆ จะถูกนำขึ้นจากทะเลโดยเรือประมงมาจำหน่ายแก่ผู้ซื้อที่มีทั้งพ่อค้าแม่ค้าที่มาซื้อ กุ้ง หอย ปู ปลา และหมึกทุกชนิดไปขายส่งตามตลาดสด ขายปลีกตามตลาดนัด และสถานที่ต่างๆ ทั่วประเทศ โดยมีรถห้องเย็นเข้าถึงวันละกว่า ๔๐ คัน ๆ ละ ๑๕๐ ตันต่อวัน 

นางสุกานดา วรเชษฐบัญชา ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงคราม กล่าวว่า การตรวจเยี่ยมในวันนี้ ต้องชื่นชมการบริหารจัดการของทีมงาน ที่เน้นทั้งความสด สะอาด มีการพัฒนาระบบต่าง ๆ เช่น การรายงานการจับสัตว์น้ำตามกฎบัตรมาตรฐานของสหภาพยุโรป หรือ EU มีการสุ่มตรวจสารปนเปื้อนฟอร์มารีนที่ทำกันทุกวัน มีระบบกล้องวงจรปิดทั่วพื้นที่เพื่อรักษาความปลอดภัย มีการล้างทำความสะอาดพื้นและภาชนะทุกวัน ซึ่งจากการดำเนินงานที่เป็นระบบและมีการบริหารจัดการที่ดีดังกล่าว ส่งผลให้ตลาดปลาสหกรณ์ประมง แม่กลองจำกัดแห่งนี้เป็นตลาดปลาแห่งแรกของประเทศไทย ที่กรมประมงออกหนังสือรับรองมาตรฐาน ด้านสุขอนามัยให้เพื่อแสดงว่าเป็นตลาดกลางซื้อขายสัตว์น้ำที่ผ่านมาตรฐานด้านสุขอนามัย เมื่อวันที่ ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ จึงมั่นใจว่าตลาดปลาสหกรณ์ประมงแม่กลองแห่งนี้ จะยืนหยัดเป็นฐานรากที่มั่นคงให้แก่ผู้บริโภค และเพื่อประโยชน์ของชาวประมง ตลอดจนเสริมสร้างเศรษฐกิจให้กับชุมชน จังหวัดสมุทรสงคราม และประเทศชาติได้อย่างยั่งยืนตลอดไป และคงต้องร่วมมือกันพัฒนาเป็นสถานที่ศึกษาดูงานและแหล่งท่องเที่ยวที่ครบวงจรในอนาคตอีกด้วย

ลิงค์ที่น่าสนใจ


กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด สำนักงานจังหวัดสมุทรสงคราม

โทร ๐ ๓๔๗๑ ๓๓๐๙