การประชุมเพื่อตรวจติดตามผลการดำเนินแผนงาน/โครงการตามแผนการตรวจราชการแบบบูรณาการในการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน่ของประชาชนในจังหวัดสมุทรสงคราม

                ในวันจันทร์ที่ ๕ สิงหาคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๓๐ น. ณ ห้องประชุมแม่กลอง ชั้น ๕ ศาลากลางจังหวัดสมุทรสงคราม นายณรงค์ เชื้อบุญช่วย ผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี เขต ๔ เป็นประธานประชุมเพื่อตรวจติดตามผลการดำเนินแผนงาน/โครงการตามแผนการตรวจราชการแบบบูรณาการในการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน่ของประชาชนในจังหวัดสมุทรสงคราม โดยมีนายประจินต์ ธารศิริสิน รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงคราม ให้การต้อนรับ พร้อมด้วยนายชาติชาย ยิ้มเครือ ปศุสัตว์จังหวัดสมุทรสงคราม นายแพทย์สันทิต บุญยะส่ง นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดฯ พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมและชี้แจงรายงานผลการดำเนินแผนงานโครงการตามประเด็นการตรวจยราชการดังกล่าว

 

ทั้งนี้ ประเด็นสำคัญในการตรวจติดตามครั้งนี้ ประกอบด้วย ผลการดำเนินงานโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานของศาตราจารย์ ดร.สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ , การแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนโดยกระบวนการ Government Innovation Lab “ปัญหาสุนัขจรจัดในพื้นที่ตำบลบ้านปรก อำเภอเมืองสมุทรสงคราม” โดยมีการควบคุมเฝ้าระวังและการจับสุนัขจรจัด , การจัดหาวัคซีนและการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า , การสนับสนุนและจัดหาเวชภัณฑ์เพื่อใช้ในการผ่าตัดทำหมัน , การจัดตั้งสถานพักพิงสัตว์/สุนัขจรจัดเพื่อควบคุมสัตว์จรจัด,การสร้างความรู้ ความเข้าใจแก่ประชาชนในพื้นที่เกี่ยวกับการให้อาหารสัตว์สุนัขจรจัด เพื่อไม่ให้เกิดผลกระทบต่อชุมชนและสภาพแวดล้อม ตลอดจนการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารให้ประชาชนรับทราบอย่างต่อเนื่อง ทุกพื้นที่หมู่บ้าน/ชุมชน เพื่อให้ดูแลรับผิดชอบสัตว์เลี้ยงของตนเองโดยนำไปรับวัคซีนและไม่ปล่อยให้ไปสร้างความเดือดร้อนแก่ผู้อื่น รวมทั้งพิษภัยของโรคพิษสุนัขบ้า นอกจากนี้ยังได้ตรวจติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัด แผนปฎิบัติราชการประจำปีของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด และการบริหารงบประมาณจังหวัดและกลุ่มจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒

ต่อจากนั้น ผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี เขต ๔ และคณะ ได้ลงพื้นที่พบประชาชน พร้อมตรวจเยี่ยมวิสาหกิจชุมชนกลุ่มสตรีและเยาวชนสหกรณ์ประมงบางจะเกร็ง ตำบลบางแก้ว อำเภอเมืองสมุทรสงคราม ,ติดตามผลการดำเนินโครงการปรับปรุงซ่อมบำรุงและอำนวยความปลอดภัยบริเวณวัดภุมรินทร์กุฏีทอง แยกทางหลวงหมายเลข ๓๒๕ บ้านท้องคุ้ง อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม

 

ลิงค์ที่น่าสนใจ


กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด สำนักงานจังหวัดสมุทรสงคราม

โทร ๐ ๓๔๗๑ ๓๓๐๙