การประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนโครงการอาหารนมเพื่อเด็กและเยาวชนจังหวัดสมุทรสงคราม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๒

                    ในวันจันทร์ที่ ๕ สิงหาคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๐.๐๐ น. ณ ห้องรับรองรองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงคราม ชั้น ๒ ศาลากลางจังหวัดสมุทรสงคราม นายยงยุทธ สิงห์ธวัช รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงคราม เป็นประธานการประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนโครงการอาหารนมเพื่อเด็กและเยาวชนจังหวัดสมุทรสงคราม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๒ โดยมีหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมดังกล่าว 

 

ทั้งนี้ เพื่อพิจารณาแนวทางการปฏิรูประบบบริหารจัดการโครงการอาหารเสริม(นม)โรงเรียน ปีงบประมาณ ๒๕๖๒ ในการบริหารจัดการ ดูแลคุณภาพนมในโครงการอาหารเสริม(นม)โรงเรียนในจังหวัดให้มีประสิทธิภาพ โดยมีหน่วยงานต่าง ๆ ดำเนินงานโครงการอาหารเสริม(นม) โรงเรียน ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ ประกอบด้วย สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดฯ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา สำนักงานศึกษาธิการจังหวัด สำนักงานท้องถิ่นจังหวัดและสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด ซึ่งต้องดำเนินงานตามหลักเกณฑ์และวิธีการดำเนินงานโครงการอาหารเสริม(นม)โรงเรียน ตามประกาศที่คณะกรรมการอาหารนมเพื่อเด็กและเยาวชนกำหนดอย่างเคร่งครัด. เพื่อให้เด็กนักเรียนและเด็กก่อนวัยเรียน ได้ดื่มนมที่มีคุณภาพ โดยมีการบริหารจัดการโครงการอาหารเสริม(นม)โรงเรียนให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพตามวัตถุประสงค์ของโครงการ

ลิงค์ที่น่าสนใจ


กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด สำนักงานจังหวัดสมุทรสงคราม

โทร ๐ ๓๔๗๑ ๓๓๐๙