โครงการสัมมนาเครือข่ายเยาวชนธรรมาภิบาลจังหวัด

                 ในวันอังคารที่ ๖ สิงหาคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๓๐ น. นางสุกานดา วรเชษฐบัญชา ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงคราม เป็นประธานเปิดโครงการสัมมนาเครือข่ายเยาวชนธรรมาภิบาลจังหวัด ณ ห้องประชุมแม่กลอง ศาลากลางจังหวัดสมุทรสงคราม โดยมีนายอาคม จันทรกูล รองประธานคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดสมุทรสงคราม กล่าวรายงาน วัตถุประสงค์ของโครงการ เพื่อส่งเสริมกระบวนการมีส่วนร่วมของนักเรียน ในการติดตามสอดส่อง การปฎิบัติงานของเจ้าหน้าที่ของรัฐ และการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสาร ที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาจังหวัด สร้างความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับบทบาท ภารกิจหน้าที่และขอบเขตของคณะกรรมการธรรมา ภิบาลจังหวัด การรับฟังความคิดเห็น โดยมีนักเรียน และครูจากสถานศึกษาระดับมัธยมศึกษาในพื้นที่จังหวัดสมุทรสงคราม และคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัด เครือข่ายภาคประชาชน รวมจำนวน ๑๕๕ คน

 

จากนั้น นายณรงค์ เชื้อบุญช่วย ผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี เขต ๔ บรรยายในหัวข้อ “ความเป็นมา บทบาทและภารกิจของคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัด” ซึ่งจะมาจากภาคเอกชน ภาคประชาชนและการติดตามสอดส่องโครงการตามแผนพัฒนาจังหวัด/กลุ่มจังหวัด พร้อมทั้งร่วมระดมความคิดเห็นเกี่ยวกับกลไลการขับเคลื่อนธรรมาภิบาลจังหวัดร่วมกับคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดและผู้แทนเครือข่ายภาคประชาชน ซึ่งจะเห็นได้ว่าปัจจุบันรัฐบาลมุ่งเน้น ความโปร่งใส และตรวจสอบได้รวมทั้งการให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการตรวจสอบการใช้อำนาจของรัฐการพัฒนาเครือข่ายเยาวชนธรรมาภิบาลในครั้งนี้ผู้เข้าร่วมสัมมนาสามารถนำไปใช้ประโยชน์ในการที่จะร่วมกันพัฒนาประเทศชาติให้มีความสุจริต โปร่งใสและเกิอดประโยชน์ต่อประชาชนในพื้นที่สูงสุด

 

ลิงค์ที่น่าสนใจ


กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด สำนักงานจังหวัดสมุทรสงคราม

โทร ๐ ๓๔๗๑ ๓๓๐๙