โครงการ “หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน”

                    ในวันพุธที่ ๗ สิงหาคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๓๐ น.ที่บริเวณวัดนางพิมพ์ ตำบลบางขันแตก อำเภอเมืองสมุทรสงคราม พันเอกจิระโรจน์ กองวารี รองผอ.รมน.จังหวัดฯ เป็นประธานเปิดกรวยดอกไม้และ นำกล่าวปฎิญาณหน้า พระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ตามโครงการสร้างเสริมความจงรักภักดีต่อสถาบัน และเข้าสู่โครงการ “หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน” โดยมี นายสุเมธ ธีรนิติ ปลัดจังหวัด พร้อมหัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัด/อำเภอเมือง เหล่ากาชาดจังหวัด แม่บ้านมหาดไทยจังหวัด ผู้นำท้องถิ่นผู้นำท้องที่ในเขตพื้นที่อำเภอเมืองสมุทรสงคราม เข้าร่วมโครงการดังกล่าว 

 

จากนั้นมอบทุนการศึกษาในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี จำนวน ๑๐ ทุน ๆ ละ ๑,๐๐๐ บาท ให้กับเด็กเด็กก่อน วัยเรียนที่ครอบครัวยากจน พร้อมมอบเครื่องอุปโภคบริโภคผู้ยากไร้ ผู้สูงอายุ โดยเหล่ากาชาดจังหวัด จำนวน ๑๐๐ ชุด และเยี่ยมชมหน่วยงานต่าง ๆที่ออกมาให้บริการพี่น้องประชาชนกว่า ๖๐ หน่วยงาน รวมทั้งศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดสมุทรสงคราม มารับเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์จากประชาชนในพื้นที่

รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดสมุทรสงคราม กล่าวว่า โครงการ “หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน” เป็นการนำกิจกรรมและงานบริการในหน้าที่ของส่วนราชการต่างๆ รวมทั้งหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ และภาคเอกชน ออกไปให้บริการแก้ปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่ รวมทั้งเปิดโอกาสให้ประชาชนนำเสนอความเดือดร้อนหรือความต้องการของคนในพื้นที่ให้ทางจังหวัดหรือหน่วยงานที่เกี่ยว ข้องได้รับทราบ เพื่อหาแนวทางแก้ไขหรือให้การช่วยเหลือต่อไป

ลิงค์ที่น่าสนใจ


กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด สำนักงานจังหวัดสมุทรสงคราม

โทร ๐ ๓๔๗๑ ๓๓๐๙