ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงคราม เชิญชวนชาวจังหวัดสมุทรสงคราม พร้อมส่วนราชการ ทุกภาคส่วนแต่งชุดไว้ทุกข์เพื่อน้อมอาลัยสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก

          ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงคราม เชิญชวนชาวจังหวัดสมุทรสงคราม พร้อมส่วนราชการ ทุกภาคส่วนแต่งชุดไว้ทุกข์เพื่อน้อมอาลัยสมเด็จพระญาณสังวรสมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริ ตามที่ สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ทรงสิ้นพระชนม์ลง เมื่อวันที่ 24 ตุลาคม 2556 เวลา 19.30 น. ณ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ นั้น 

   ยชนม์ชื่น บุญญานุสาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงคราม เชิญชวนข้าราชการและประชาชนชาวจังหวัดสมุทรสงครามร่วมพิธีถวายน้ำสรงพระศพพระรูป ณ วัดเกตุการาม อำเภอบางคนที จังหวัดสมุทรสงคราม ในเวลา 16.00 น. สำหรับข้าราชการต่างกายชุดปกติขาวไว้ทุกข์ ประชาชนทั่วไปแต่งกายสุภาพไว้ทุกข์ พร้อมทั้งให้สถานที่ราชการของรัฐ รัฐวิสาหกิจ และสถานที่ราชการทุกแห่ง ลดธงครึ่งเสามีกำหนด 3 วัน ตั้งแต่วันที่ 25-27 ตุลาคม 2556 และให้ข้าราชการ ลูกจ้าง พนักงานของส่วนราชการ หน่วยงานของรัฐ และรัฐวิสาหกิจไว้ทุกข์มีกำหนด 15 วัน ตั้งแต่วันที่ 25 ตุลาคม – 8 พฤศจิกายน 2556 เพื่อเป็นการน้อมอาลัยสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ที่สิ้นพระชนม์

 

 

 

 

ลิงค์ที่น่าสนใจ


กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด สำนักงานจังหวัดสมุทรสงคราม

โทร ๐ ๓๔๗๑ ๓๓๐๙