องคมนตรี เชิญพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและกระเช้าสิ่งของพระราชทาน ให้แก่ นางโรย คำพาที อายุ ๑๑๑ ปี

                ในวันจันทร์ที่ ๑๖ กันยายน ๒๕๖๒  เวลา ๑๓.๐๐ น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ นายจรัลธาดา กรรณสูต องคมนตรี เป็นผู้เชิญพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและกระเช้าสิ่งของพระราชทาน ให้แก่ นางโรย คำพาที อายุ ๑๑๑ ปี ชาวจังหวัดสมุทรสงคราม มาแต่กำเนิด เกิดเมื่อปี พ.ศ.๒๔๕๑ (ไม่ทราบวันเดือนเกิด) ปัจจุบันพักอาศัยอยู่บ้านเลขที่ ๓๐ หมู่ ๙ ตำบล บางแก้ว อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสงคราม เป็นผู้สูงอายุที่มีความเป็นอยู่ที่เรียบง่าย ปฏิบัติตัวเป็นตัวอย่าง ที่ดีงาม เป็นที่เคารพนับถือของลูกหลาน เพื่อนบ้านและคนในชุมชน มีบุตร ๕ คน เสียชีวิต ๒ คน นอกจากนี้ พระบาทเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงมีพระเมตตาทรงรับนางโรย คำพาที อายุ ๑๑๑ ปี ไว้เป็นคนไข้ในพระราชานุเคราะห์ สร้างความปลาบปลื้ม ในพระมหากรุณาธิคุณ ต่อครอบครัวคำพาที เป็นอย่างยิ่ง

 

จากนั้น นายจรัลธาดา กรรณสูต องคมนตรี ได้เดินทางไปที่ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบล บางแก้ว อำเภอเมืองสมุทรสงคราม เป็นประธานการประชุมเพื่อรับทราบปัญหาความเดือนร้อนของประชาชนในพื้นที่ตำบลบางแก้ว พร้อมด้วยนางสุกานดา วรเชษฐบัญชา ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงคราม นายวิชาญ อินทรศรี รองอธิบดีกรมประมง และหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งผู้นำท้องถิ่น ผู้นำท้องที่ ซึ่งตำบลบางแก้ว มีราษฎร จำนวน ๑๐ หมู่บ้าน ร้อยละ ๘๐ ประกอบอาชีพประมงพื้นบ้าน มีฐานะยากจน

นายจรัลธาดา กรรณสูต องคมนตรี ได้มอบหมายให้ทางสำนักงานประมงจังหวัดสมุทรสงคราม รวบรวมปัญหาทั้งหมดนำเสนอกรมประมงเพื่อพิจารณาหาแนวทางแก้ไข สิ่งไหนที่เป็นหลักสากลก็ให้คงไว้ และทำความเข้าใจกับประชาชนให้รู้ถึงความยั่งยืน ส่งต่อรุ่นต่อรุ่น การสร้างจิตสำนึก ร่วมกันอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพราะสิ่งเหล่านี้ก็จะตกอยู่ที่ประชาชนในชุมชนนั้นเอง

ลิงค์ที่น่าสนใจ


กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด สำนักงานจังหวัดสมุทรสงคราม

โทร ๐ ๓๔๗๑ ๓๓๐๙