พิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำเนื่องในวันประมงแห่งชาติประจำปี ๒๕๖๒

               ในวันอังคารที่ ๑๗ กันยายน ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๐๐ น. ที่บริเวณท่าน้ำวัดสวนหลวง ตำบลสวนหลวง อำเภออัมพวา นางสุกานดา วรเชษฐบัญชา ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงคราม เป็นประธานพิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำเนื่องในวันประมงแห่งชาติประจำปี ๒๕๖๒ โดยมีนางศศิวิมล เปาลิวัฒน์ ประมงจังหวัดสมุทรสงคราม กล่าวรายงาน พร้อมด้วยพันเอกจิระโรจน์ กองวารี รองผอ.รมน.จังหวัด นายสุเมธ ธีรนิติ ปลัดจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการ จิตอาสาพระราชทาน ๙๐๔ วปร. เข้าร่วมกิจกรรม ซึ่งตามมติของคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๗ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๔๙ อนุมัติให้วันที่ ๒๑ กันยายนของทุกปี เป็นวันประมงแห่งชาติ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อรณรงค์ให้ประชาชนได้ตระหนักถึงคุณค่าของทรัพยากรสัตว์น้ำตลอดจนการมีส่วนร่วม ในการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรสัตว์น้ำให้สามารถนำมาใช้ประโยชน์ได้อย่างยั่งยืน โดยจัดให้มีการปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำตามแหล่งน้ำสาธารณะทั่วไปและขอความร่วมมือจากชาวประมงและประชาชนวัดจับสัตว์น้ำทุกชนิดในวันที่ ๒๑ กันยายนของทุกปี

 

ทั้งนี้ สำหรับการจัดงานวันประมงแห่งชาติประจำปี ๒๕๖๒ สำนักงานประมงจังหวัดสมุทรสงคราม จัดปล่อยพันธ์กุ้งก้ามกราม จำนวน ๖๘๔,๐๐๐ ตัว ปลาตะเพียนขาว ปลาสวาย และพันธุ์ปลากระโห้ จำนวน ๑๐๐,๐๐๐ ตัว การจัดกิจกรรมในวันนี้นอกจากเป็นการเพิ่มผลผลิตสัตว์น้ำให้กับแหล่งน้ำเพื่อเป็นแหล่งอาหารโปรตีนให้กับประชาชนแล้ว ยังเป็นการสร้างความสามัคคีกลมเกลียว เป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันของราษฎรในพื้นที่อีกด้วย พร้อมนำพันธุ์ปลากระโห้คืนสู่แม่น้ำแม่กลอง

 

ลิงค์ที่น่าสนใจ


กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด สำนักงานจังหวัดสมุทรสงคราม

โทร ๐ ๓๔๗๑ ๓๓๐๙