กิจกรรมรณรงค์วันป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าโลก(World Rabies Day)

              ในวันอังคารที่ ๑๗ กันยายน ๒๕๖๒ ที่ศาลาอเนกประสงค์วัดประทุมคณาวาส อำเภอเมืองสมุทรสงคราม นายชาติชาย ยิ้มเครือ ปศุสัตว์จังหวัดสมุทรสงคราม ร่วมกับกลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์ นายมาโนช ตรัยรัตนยนต์ ปลัดเทศบาลเมือง ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีเมืองสมุทรสงคราม นางดรุณี เมธีวรเวช ผอ.กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ผู้แทนสาธารณสุขจังหวัด องค์กรจัดสวัสดิภาพสัตว์ ผู้นำชุมชน ประชาชน และอาสาปศุสัตว์ จัดกิจกรรมรณรงค์วันป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าโลก(World Rabies Day) ซึ่งตรงกับวันที่ ๒๘ กันยายน ของทุกปี ในปีนี้มี Theme : Vaccinate to Eliminate โรคพิษสุนัขบ้า ติดเชื้อถึงตาย ป้องกันได้ด้วยวัคซีน ภายใต้แผนยุทธศาสตร์โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ศ.ดร.สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒ วรขัติยราชนารี พร้อมให้บริการตอบคำถามรับรางวัล ให้ความรู้แก่ประชาชนการป้องกันโรค และข้อกฎหมายเกี่ยวกับโรคพิษสุนัขบ้า ปลูกจิตสำนึกให้เลี้ยงสัตว์อย่างรับผิดชอบ

 

ทั้งนี้ ในเขตเทศบาลเมืองมีสุนัขทั้งหมด ๓,๒๙๕ ตัว มีเจ้าของ ๑,๗๖๕ ตัว ไม่มีเจ้าของ ๑,๕๓๐ ตัว แมว ๑,๖๗๐ ตัว มีเจ้าของ ๙๗๐ ตัว และไม่มีเจ้าของ ๗๐๐ ตัว เทศบาลได้ฉีดวัคซีนและทำหมันไปแล้วเกินครึ่งและยังดำเนินการต่อไป โดยเฉพาะสัตว์จรจัดได้ทำหมันควบคุมประชากรแต่ก็มีบางคนยังแอบนำสัตว์เลี้ยงมาปล่อยตามที่สาธารณะทำให้มีสัตว์จรจัดเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ อย่างไรก็ตามในส่วนของโครงการศูนย์พักพิงสัตว์ที่คาดว่าจะสร้างที่บ่อขยะเดิมของเทศบาลในตำบลลาดใหญ่นั้นได้มีการตั้งงบประมาณไว้แล้ว ขณะนี้กำลังรอรูปแบบที่กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นกำหนด จากนั้นจะประชาคมรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ผู้มีส่วนได้เสียต่อไป

ด้านนายชาติชาย ยิ้มเครือ ปศุสัตว์จังหวัดกล่าวว่า สถานการณ์โรคพิษสุนัขบ้าในจังหวัดสมุทรสงคราม ปี ๒๕๖๑ ได้ส่งหัวสุนัขจรจัดที่ตายแล้วเข้าตรวจความเสี่ยงโรค ๔๖ หัว พบ ๙ หัว และปี ๒๕๖๒ ส่งไป ๑๗ หัว ยังไม่พบโรคจึงเป็นพื้นที่ปลอดโรคระดับ A ส่วนการป้องกันและควบคุมโรคนั้นในปี ๒๕๖๑ มีสัตว์เลี้ยงขึ้นทะเบียนทั้งหมด ๔๙,๕๓๐ ตัว มีเจ้าของ ๔๔,๗๒๘ ตัว และไม่มีเจ้าของ ๔,๘๐๒ ตัว มีการผ่าตัดทำหมันไปแล้ว ๒,๐๔๙ ตัว และฉีดวัคซีน ๓๗,๒๑๓ ตัว ส่วนปีนี้ยังมีการรณรงค์ป้องกันโรคอย่างต่อเนื่องทั้งในสัตว์เลี้ยงที่มีเจ้าของและไม่มีเจ้าของมีการฉีดวัคซีนป้องกันโรคไปแล้วประมาณ ๘๐ เปอร์เซ็นต์ รวมทั้งการทำหมันโดยเฉพาะในสัตว์จรจัดที่มีจำนวนมากกว่า ๕,๐๐๐ ตัว ซึ่งมีการทำหมันและฉีดวัคซีนไปแล้วกว่า ๒,๐๐๐ ตัว แต่ทั้งนี้ก็ยังมีผู้ลักลอบนำสัตว์เลี้ยงมาปล่อยในที่สาธารณะซึ่งมีความผิดตามกฎหมายพระราชบัญญัติป้องกันการทารุณกรรมและการจัดสวัสดิภาพสัตว์ พ.ศ.๒๕๕๗ มาตรา ๒๓ ห้ามมิให้เจ้าของสัตว์ปล่อย ละทิ้ง หรือกระทำการต่างๆให้สัตว์พ้นจากการดูแลของตนโดยไม่มีเหตุอันสมควร ผู้ใดฝ่าฝืนมีโทษปรับไม่เกิน ๔๐,๐๐๐ บาท โดยผู้พบเห็นที่มีหลักฐานรูปถ่าย วิดีโอ หรือภาพจากกล้องวงจรปิดสามารถช่วยเป็นหูเป็นตาแจ้งความเอาผิดต่อเจ้าหน้าที่ตำรวจได้ ทั้งนี้นอกจากการรณรงค์ฉีดวัคซีนทำหมันสัตว์แล้ว ประชาชนควรร่วมด้วยช่วยกันดูแลสัตว์เลี้ยงและไม่ปล่อยให้เป็นสัตว์จรจัดอันจะเป็นการควบคุมโรคพิษสุนัขบ้าที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น

 

ลิงค์ที่น่าสนใจ


กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด สำนักงานจังหวัดสมุทรสงคราม

โทร ๐ ๓๔๗๑ ๓๓๐๙