การประชุมคณะกรรมการศูนย์อำนวยความปลอดภัยทางถนนจังหวัดสมุทรสงคราม ครั้มที่ ๔/๒๕๖๒

                   ในวันพุธที่ ๑๘ กันยายน ๒๕๖๒ เวลา ๑๐.๐๐ น. ณ ห้องประชุมแม่กลอง ชั้น ๕ ศาลากลางจังหวัดสมุทรสงคราม นายประจินต์ ธารศิริสิน รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงคราม เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการศูนย์อำนวยความปลอดภัยทางถนนจังหวัดสมุทรสงคราม ครั้มที่ ๔/๒๕๖๒ โดยมีนายศุภชัย แสนยุติธรรม ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสมุทรสงคราม ในฐานะเลขานุการ ชี้แจงรายละเอียดต่าง ๆ พร้อมด้วยนายอดิเรก แตงทอง ขนส่งจังหวัดฯ และคณะกรรมการจากส่วนราชการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมดังกล่าว

 

ทั้งนี้ ได้มีการรายงานผลการดำเนินการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนจังหวัดสมุทรสงครามในปีงบประมาณ ๒๕๖๒ โดยตั้งแต่เดือนตุลาคม ๒๕๖๑-กันยายน ๒๕๖๒ มีการเกิดอุบัติเหตุ ๓๘๘ ครั้ง บาดเจ็บ ๓๙๗คน และเสียชีวิต ๔๒ ราย ซึ่งพบว่าการเกิดอุบัติเหตุของจังหวัดสมุทรสงคราม ตั้งแต่ปี ๒๕๖๑-๒๕๖๒ มีอัตราลดลงจากปีที่ผ่านมา , การเตรียมขับเคลื่อนศูนย์อำนวยการความปลอดภัยจังหวัดสมุทรสงคราม ปีงบประมาณ ๒๕๖๓ ,การนำนโยบายความปลอดภัยทางถนนสู่การปฎิบัติในระดับพื้นที่ โดยกระทรวงมหาดไทย เน้นย้ำในการสร้างความเข้มแข็งการจัดการอุบัติเหตุทางถนนในระดับพื้นที่ เพื่อช่วยผลักดันนโยบายไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม โดยมีโครงการสำคัญที่จะดำเนินการคือ “การเสริมสร้างตำบลขับขี่ปลอดภัย” ซึ่งมุ่งเน้นการพัฒนาประสิทธิภาพของศูนย์ปฏิบัติการความปลอดภัยทางถนนท้องถิ่น ให้เป็นกำไกหลักในการสร้างการมีส่วนร่วมและขับเคลื่อนการลดอุบัติเหตุทางถนน ในชุมชนให้เกิดประสิทธิผล โดยที่ประชุมมีมติให้ทุกอำเภอในจังหวัดสมุทรสงคราม ต้องมีอย่างน้อย ๑ ตำบลในการดำเนินโครงการเสริมสร้างตำบลขับขี่ปลอดภัย เพื่อเพิ่มศักยภาพการจัดการความปลอดภัยทางถนนในระดับพื้นที่มากขึ้น รวมทั้งการแก้ไขปัญหาจุดเสี่ยงทางถนนในจังหวัดสมุทรสงคราม และนอกจากนี้ยังได้มีการมอบชุดเครื่องตรวจจับความเร็วแบบพกพา พร้อมอุปกรณ์ให้กับสถานีตำรวจภูธรจังหวัดสมุทรสงคราม เพื่อนำไปใช้งานในการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนอีกด้วย

 

ลิงค์ที่น่าสนใจ


กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด สำนักงานจังหวัดสมุทรสงคราม

โทร ๐ ๓๔๗๑ ๓๓๐๙