พิธีมอบบ้านตามโครงการ “เหล่ากาชาดรวมน้ำใจ สร้างบ้านให้ผู้ยากไร้”

                 ในวันจันทร์ที่ ๒๓ กันยายน ๒๕๖๒ นางสุกานดา วรเชษฐบัญชา นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสมุทรสงคราม เป็นประธานมอบบ้านตามโครงการ “เหล่ากาชาดรวมน้ำใจ สร้างบ้านให้ผู้ยากไร้” ซึ่งเป็นผู้ด้อยโอกาสฐานะยากจน มีความเดือดร้อนที่อยู่อาศัยเดิมมีสภาพ ไม่มั่นคงแข็งแรง โดยได้ผ่านกระบวนการประชาคมของหมู่บ้าน

คณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดสมุทรสงคราม จึงมีมติเพื่อช่วยเหลือและสร้างบ้าน จำนวน ๔ หลัง มอบให้กับนางสาวเบญจมาศ พุ่มสุข บ้านเลขที่ ๗๖/๙ หมู่ที่ ๖ ตำบลนางตะเคียน อำเภอเมืองสมุทรสงคราม,นางวัลลภา วุฒิทศพร บ้านเลขที่ ๗๘/๔ ตำบลบางจะเกร็ง อำเภอเมืองสมุทรสงคราม,นางประยงค์ เตียวศิริ บ้านเลขที่ ๕๐ หมู่ ๑๒ ตำบลสวนหลวง อำเภออัมพวา และนางพูนขวัญ สุขสมวัฒน์ บ้านเลขที่ ๒๙ หมู่ที่ ๗ ตำบลบางนกแขวก อำเภอบางคนที โดยมีนายสุเมธ ธีรนิติ ปลัดจังหวัดสมุทรสงคราม พร้อมด้วยกรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดสมุทรสงคราม แม่บ้านมหาดไทย หน่วยงานราชการเข้าร่วมมอบสิ่งของเครื่องอุปโภค-บริโภค เพื่อใช้ในชีวิตประจำวันอีกด้วย สร้างความซาบซึ้งให้กับครอบครัวทั้งสี่ครอบครัวเป็นอย่างยิ่ง

 

นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสมุทรสงคราม กล่าวว่า เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสทรงเจริญพระชนมายุ ๖๗ พรรษา และ เนื่องในโอกาสมหามงคลสมัยสมเด็จ พระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี อุปนายิกาผู้อำนวยการสภากาชาดไทย ทรงมีพระชนมพรรษาครบ ๖๔ พรรษา เพื่อเป็นการเทิดพระเกียรติและถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ

สยามบรมราชกุมารี เหล่ากาชาดจังหวัดสมุทรสงคราม จึงได้จัดโครงการ "เหล่ากาชาดรวมน้ำใจ สร้างบ้านให้ผู้ยากไร้”ขึ้น

 

ลิงค์ที่น่าสนใจ


กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด สำนักงานจังหวัดสมุทรสงคราม

โทร ๐ ๓๔๗๑ ๓๓๐๙