การตรวจติดตามโครงการอาหารเสริม(นม)โรงเรียน

                      ในวันพุธที่ ๒๕ กันยายน ๒๕๖๒ นายสัตวแพทย์ ชาติชาย ยิ้มเครือ ปศุสัตว์จังหวัดสมุทรสงคราม พร้อมปศุสัตว์อำเภอบางคนที และคณะฯ ลงพื้นที่ตรวจติดตามโครงการอาหารเสริม(นม)โรงเรียน ตรวจสอบการส่งนมกล่อง UHT ของผู้ประกอบการ ให้คำแนะนำโรงเรียนในการเก็บรักษานม และการสุ่มตรวจสอบคุณภาพนมก่อนส่งมอบให้เด็กนักเรียนไปดื่มที่บ้านในช่วงปิดภาคเรียน ในพื้นที่อำเภอบางคนที จำนวน ๓ แห่ง ได้แก่ โรงเรียนวัดบางคนทีใน(วามโกประชานุกูล โรงเรียนวัดเจริญสุขาราม(วัฒนานุวรรตน์) โรงเรียนดรุณานุเคราะห์

ซึ่งใช้นม UHT ของสหกรณ์โคนมหนองโพ และของบริษัท เชียงใหม่เฟรชมิลด์ จำกัด เพื่อสร้างความมั่นใจว่านมโรงเรียนมีคุณภาพ ปลอดภัยต่อเด็กนักเรียน ผลการตรวจสอบไม่พบความผิดปกติของคุณภาพนม โดยขอความร่วมมือสถานศึกษาที่เกี่ยวข้องจึงต้องเข้มงวดตรวจสอบให้นมโรงเรียนมีคุณภาพตามาตรฐาน ทั้งกระบวนการผลิต การขนส่ง และการจัดเก็บ

ลิงค์ที่น่าสนใจ


กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด สำนักงานจังหวัดสมุทรสงคราม

โทร ๐ ๓๔๗๑ ๓๓๐๙