โครงการให้ความรู้ผู้สูงอายุ สุขภาพกายดี สุขภาพใจดี มีสุข

                ในวันอังคารที่ ๘ ตุลาคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายชรัส บุญณสะ ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงคราม เป็นประธานเเปิดโครงการให้ความรู้ผู้สูงอายุ สุขภาพกายดี สุขภาพใจดี มีสุข ณ หอประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสงคราม โดยมีนายพิสิฐ เสือสมิง นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสงคราม กล่าวต้อนรับ ร้อยตรี มีชัย ศรีเจริญ ประธานชมรมผู้สูงอายุกล่าว รายงาน พร้อมมีนายวีรัส ประเศรษโฐ,นายวงเทพ เขมวิรัตน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัด พันเอกจิระโรจน์ กองวารี รองผอ.รมน.จังหวัด นายสุเมธ ธีรนิติ ปลัดจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการ ผู้นำท้องถิ่น ร่วมเป็นเกียรติ

 

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสงคราม กล่าวว่า องค์การบริหารส่วนจังหวัด ร่วมกับศูนย์การศึกษาจังหวัดสมุทรสงคราม มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา และสโมสรไลออนส์สมุทรสงคราม ภาค ๓๑๐ ดี ร่วมกันจัดโครงการดังกล่าวขึ้น เนื่องจากปัจจุบันจังหวัดสมุทรสงครามเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุเต็มตัว จากประชากรในพื้นที่ ๑๙๐,๐๐๐ คนเศษ มีผู้สูงอายุกว่า ๔๐,๐๐๐ คน เมื่อบุคคลใดเข้าสู่วัยผู้สูงอายุ ก็จะมีการเปลี่ยนแปลงด้านร่างกาย การโรคภัยไข้เจ็บ เหนื่อยง่าย เมื่อยล้า อาการปวดกระดูก และกล้ามเนื้อ เกิดภาวะกระดูกพรุน มีอาการอ่อนเพลียนอนไม่หลับ เกิดโรคภัยต่างๆ และมีปัญหาความและภาวะหลงลืมเกิดขึ้น การเปลี่ยนแปลงทางจิตใจ และอารมณ์ เกิดความวิตกกังวล เครียด หงุดหงิดง่าย ท้อแท้ เบื่อหน่าย และมักรู้สึกตัวเองด้อยค่า การเดินทางไกลไปไหนไม่ได้ ประกอบกับรัฐบาลให้ความสำคัญกับงานด้านผู้สูงอายุเป็นอันดับแรกๆ กิจกรรมในงานประกอบด้วย คัดกรองสุขภาพเบื้องต้น,ตรวจมวลประดูก,นวดแผนไทยเพื่อสุขภาพ การบรรยาย เรื่อง การดูแลสุขภาพเพื่อป้องกันโรคกระดูกพรุนในผู้สูงอายุ,การดูแลสุขภาพเพื่อป้องกันโรคสมองเสื่อม,สิทธิและสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุ,การสร้างสมดุลของสุขภาพร่างกาย จิตใจ และอารมณ์ เพื่อความสุขของผู้สูงอายุ โดยมีผู้สูงอายุในพื้นที่จังหวัดสมุทรสงคราม เข้าร่วมเป็นจำนวนมาก

ด้านผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงคราม กล่าวด้วยว่า ผู้สูงอายุถือว่าเป็นบุคคลที่มีคุณค่าต่อครอบครัว สังคม ชุมชน และประเทศชาติ การให้ความรู้ผู้สูงอายุ สุขภาพกายดี สุขภาพใจดี มีสุข เพื่อให้เกิดความภาคภูมิใจ พร้อมทั้งตระหนักในคุณค่าของตนเองที่มีต่อครอบครัวและสังคมพร้อมเป็นร่มโพธิ์ร่มไทรของลูกหลานตลอดไป

ลิงค์ที่น่าสนใจ


กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด สำนักงานจังหวัดสมุทรสงคราม

โทร ๐ ๓๔๗๑ ๓๓๐๙