ประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดสมุทรสงคราม เข้าร่วมการประชุมอุปนายกสมาคมแม่บ้านมหาดไทย

             ในวันพุธที่ ๓๐ ตุลาคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ ห้องเอนกประสงค์ ชั้น ๖ อาคาร LED การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค นางรัชฎา บุญณสะ ประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดสมุทรสงคราม เข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี ๒๕๖๒ อุปนายกสมาคมแม่บ้านมหาดไทย โดยมี ดร.ปฤถา พรหมเลิศ นายกสมาคมแม่บ้านมหาดไทย เป็นประธานการประชุมอุปนายกสมาคมแม่บ้านมหาดไทย และแสดงความยินดีกับอุปนายกสมาคมแม่บ้านมหาดไทย ประธานแม่บ้านจังหวัด และกรรมการบริหารสมาคม ในโอกาสได้รับตำแหน่งใหม่

พร้อมทั้งคัดเลือกกรรมการบริหารที่ว่างลงตามวาระ และมอบนโยบาย มอบหมายภารกิจของสมาคมฯ ที่ต้องดำเนินการในปีงบประมาณ ๒๕๖๓ โครงการสมาคมแม่บ้านมหาดไทยประจำปี ๒๕๖๓ ประกอบด้วย ครอบครัวมหาดไทย ห่วงใยสิ่งแวดล้อม สมาคมแม่บ้านสัญจร ประจำปี ๒๕๖๓ การศึกษาดูงานต่างประเทศ ประจำปี ๒๕๖๓ การร่วมงานพระราชพิธีและรัฐพิธีตามมติคณะรัฐมนตรี การบันทึกเทปถวายพระพรชัยมงคล

 

ลิงค์ที่น่าสนใจ


กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด สำนักงานจังหวัดสมุทรสงคราม

โทร ๐ ๓๔๗๑ ๓๓๐๙