พิธีฉลองสมณศักดิ์พระราชาคณะชั้นเทพ

                ในวันพุธที่ ๓๐ ตุลาคม ๒๕๖๒  เวลา ๑๐.๐๐ น. ที่พระอุโบสถวัดเกตการาม อำเภอบางคนที สมเด็จพระมหาวีรวงศ์ ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดราชบพิธสถิตมหาสีมารามราชวรวิหาร เป็นประธานฝ่ายสงฆ์จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย นายชรัส บุญณสะ ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงคราม เป็นประธานฝ่ายฆราวาส อ่านพระบรมราชโองการ พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานสถาปนา เลื่อนและแต่งตั้งสมณศักดิ์พระสงฆ์ผู้ทรงคุณแก่ประเทศชาติและพระพุทธศาสนา ประจำปี ๒๕๖๒ เนื่องในโอกาส พระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษา วันที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๒ พระราชาคณะชั้นเทพ คือ พระราชธรรมสุธี วัดเกตการาม จังหวัดสมุทรสงคราม เป็นพระเทพสุเมธี จากนั้นพระสงฆ์ทั้งนั้นเจริญพระพุทธมนต์ ผู้ว่าราชการจังหวัดและผู้ร่วมพิธีถวายปัจจัยไทยธรรม พระสงฆ์อนุโมทนา กรวดน้ำรับพร ต่อด้วยถวายภัตตาหารเพลแด่พระภิกษุสามเณร จำนวน ๑๕๐ รูป

 

จากนั้น ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงคราม พร้อมด้วยนายวงเทพ เขมวิรัตน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดหัวหน้าส่วนราชการทุกภาคส่วน ศิษยานุศิษย์ถวายน้ำทรง ถวายมุทิตาจิตรสักการะและฉลองสมณศักดิ์ พระราชาคณะชั้นเทพ พระเทพสุเมธี เจ้าคณะจังหวัดสมุทรสงคราม ธรรมยุต เจ้าอาวาสวัดเกตการาม พระอารามหลวง

 

ลิงค์ที่น่าสนใจ


กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด สำนักงานจังหวัดสมุทรสงคราม

โทร ๐ ๓๔๗๑ ๓๓๐๙