การประชุมคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดสมุทรสงคราม

                ในวันพุธที่ ๓๐ ตุลาคม ๒๕๖๒  เวลา ๑๔.๐๐ น. ที่ห้องประชุมบางคนที ศาลากลางจังหวัดสมุทรสงคราม นายวงเทพ เขมวิรัตน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นประธานประชุมคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดสมุทรสงคราม โดยมีคณะกรรมการและส่วนราชการที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม

เพื่อพิจารณาตามที่สำนักงานท้องถิ่นจังหวัดในฐานะฝ่ายเลขาเสนอ เช่น ขอความเห็นชอบจ้างพนักงานจ้างตามภารกิจ และพนักงานจ้างทั่วไป รวม ๓ ราย เป็นเทศบาลเมืองสมุทรสงคราม เทศบาลตำบลอัมพวา และ เทศบาลตำบลเหมืองใหม่แห่งละ ๑ ราย โดยที่ประชุมได้พิจารณาหลักเกณฑ์, ระเบียบและกฎหมายที่กำหนดรวมทั้งคุณสมบัติของการได้รับการจัดจ้าง จึงให้ความเห็นชอบ

 

ลิงค์ที่น่าสนใจ


กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด สำนักงานจังหวัดสมุทรสงคราม

โทร ๐ ๓๔๗๑ ๓๓๐๙