การประชุมและรับฟังความคิดเห็นชาวประมงพื้นบ้าน

               ในวันพฤหัสบดีที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๒  เวลา ๑๓.๓๐ น.ที่ห้องประชุมสหกรณ์ประมงแม่กลอง จำกัด อำเภอเมืองสมุทรสงคราม นายวีรัส ประเศรษโฐ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงคราม เป็นประธานประชุมและรับฟังความคิดเห็นชาวประมงพื้นบ้าน ในการขอขยายเขตทะเลชายฝั่งเพื่อทำการประมงออกไปอีกจากเดิม ๓ ไมล์ทะเล เป็น ๗ ไมล์ทะเล เพื่อขยายเป็นพื้นที่ในการประกอบอาชีพประมง โดยมีพันเอกจิระโรจน์ กองวารี รองผอ.รมน.จังหวัด นายสุเมธ ธีรนิติ ปลัดจังหวัดฯ นางศศิวิมล เปาลิวัฒน์ ประมงจังหวัด และส่วนราชการที่เกี่ยวข้องร่วมประชุมหารือ

พร้อมด้วยเกษตรกรชาวประมง ที่มีส่วนได้ส่วนเสียภาคประมงพื้นบ้าน จำนวน ๘ องค์กร ในแต่ละกลุ่มได้ส่งผู้แทนมาเข้าร่วมประชุมชี้แจง ประกอบด้วย มีประมงพื้นบ้าน ตำบลบางแก้วหมู่ ๘ กลุ่มประมงพื้นบ้าน (กลุ่มรุนเคย) หมู่ ๙ หมู่บ้านเขตเมืองบางแก้ว ประมงพื้นบ้านกลุ่มอนุรักษ์บางแก้ว ตัวแทนสหกรณ์บางจะเกร็ง –บางแก้ว จำกัด ประมงพื้นบ้านและชายฝั่งบางจะเกร็ง กลุ่มคราดหอยสมุทรสงคราม กลุ่มเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงหอยแมลงภู่สมุทรสงคราม

 

ลิงค์ที่น่าสนใจ


กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด สำนักงานจังหวัดสมุทรสงคราม

โทร ๐ ๓๔๗๑ ๓๓๐๙